SDG 9.3 Kennis en innovatie

Kennis is enorm belangrijk voor de economie en voor het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Het derde deel van SDG 9 gaat over investeringen in kennis door bedrijven en overheden, over technologische ontwikkeling, en over toegang tot ICT en internet.
  • Er wordt meer geld en menskracht geïnvesteerd in R&D. Totale en private R&D-uitgaven als percentage van het bbp en het aantal gewerkte uren per inwoner nemen trendmatig toe. In de EU27 heeft Nederland bij de totale en de private R&D-uitgaven een positie in de kopgroep.
  • De bruto-investeringen in materiële vaste activa groeien niet langer maar zijn stabiel geworden. Deze investeringen zijn laag ten opzichte van de landen waarmee kan worden vergeleken. De trendmatige daling van de investeringen in ICT is gestopt.
  • Het aantal wetenschappelijke publicaties per inwoner stijgt trendmatig, terwijl het aantal patentaanvragen per inwoner trendmatig daalt. Bij beide indicatoren staat Nederland hoog in de EU-ranglijst.

Het dashboard en de indicatoren 

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie

Middelen en mogelijkheden

2,3%
van het bruto binnenlands product in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
7e
van 27
in EU
in 2022
Uitgaven aan R&D
0,7%
van het bruto binnenlands product in 2022
9e
van 27
in EU
in 2022
Publieke uitgaven aan R&D
1,6%
van het bruto binnenlands product in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
7e
van 27
in EU
in 2022
Private uitgaven aan R&D
16,4%
van het bruto binnenlands product in 2023
14e
van 14
in EU
in 2022
Bruto investeringen in materiële vaste activa
3,5%
van het bruto binnenlands product in 2023
5e
van 14
in EU
in 2022
Investeringen in ICT
4,4
gewerkte uren per inwoner in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
6e
van 16
in EU
in 2022
Gewerkte uren in speur- en ontwikkelingswerk

Gebruik

3 721
publicaties per miljoen inwoners in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
6e
van 27
in EU
in 2022
Wetenschappelijke publicaties
228
PCT-patentaanvragen per miljoen inwoners in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
5e
van 27
in EU
in 2022
Octrooien
40%
van bedrijven met meer dan 10 werknemers in 2020
Technologisch innoverende bedrijven

Uitkomsten

€ 147
per gewerkt uur (prijzen 2015) in 2022
7e
van 12
in EU
in 2022
Fysieke kapitaalgoederenvoorraad
€ 10,72
per gewerkt uur (prijzen 2015) in 2022
4e
van 12
in EU
in 2022
Kenniskapitaalgoederenvoorraad

Beleving

7,4
score op schaal 1-10 (10= alle vertrouwen) in 2021
Vertrouwen in de wetenschap B)
SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
Middelen en mogelijkhedenUitgaven aan R&D2,3% van het bruto binnenlands product in 2022stijgend (stijging brede welvaart)7e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenPublieke uitgaven aan R&D0,7% van het bruto binnenlands product in 20229e van 27 in 2022midden van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenPrivate uitgaven aan R&D1,6% van het bruto binnenlands product in 2022stijgend (stijging brede welvaart)7e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenBruto investeringen in materiële vaste activa16,4% van het bruto binnenlands product in 202314e van 14 in 2022onderste kwart van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenInvesteringen in ICT3,5% van het bruto binnenlands product in 20235e van 14 in 2022midden van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenGewerkte uren in speur- en ontwikkelingswerk4,4 gewerkte uren per inwoner in 2022stijgend (stijging brede welvaart)6e van 16 in 2022midden van de ranglijst
GebruikWetenschappelijke publicaties3 721 publicaties per miljoen inwoners in 2022stijgend (stijging brede welvaart)6e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
GebruikOctrooien228 PCT-patentaanvragen per miljoen inwoners in 2022dalend (daling brede welvaart)5e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
GebruikTechnologisch innoverende bedrijven40% van bedrijven met meer dan 10 werknemers in 2020
UitkomstenFysieke kapitaalgoederenvoorraad€ 147 per gewerkt uur (prijzen 2015) in 20227e van 12 in 2022midden van de ranglijst
UitkomstenKenniskapitaalgoederenvoorraad€ 10,72 per gewerkt uur (prijzen 2015) in 20224e van 12 in 2022midden van de ranglijst
BelevingVertrouwen in de wetenschap B)7,4 score op schaal 1-10 (10= alle vertrouwen) in 2021

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Het derde deel van SDG 9 gaat over investeringen in kennis door bedrijven en overheden, over technologische ontwikkeling, en over toegang tot ICT en internet. Kennis kan worden omgezet in nieuwe technologieën en processen waarmee producten en productieprocessen beter en duurzamer kunnen worden. Daarnaast heeft kennis sociaal-culturele en intrinsieke waarde. In dit verband is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven investeren in kennis, dat ICT en andere technologie uitgebreid worden en dat de kenniskapitaalgoederenvoorraad toeneemt. Toegang tot het internet is essentieel voor de toegang tot kennis.

Middelen en mogelijkheden betreffen het geld, de menskracht en de infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis en innovatie. Drie van de zes indicatoren bewegen zich in een richting die duidt op een hogere brede welvaart. Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2022 samen bijna 22 miljard euro uit aan research en development (R&D) met eigen en ingehuurd personeel. De R&D-intensiteit, ofwel de uitgaven als percentage van het bbp, bedroeg 2,3 procent. De oplopende trend van de totale R&D-uitgaven (als percentage van het bbp) wordt aangejaagd door een toename van de private uitgaven. De trend van de publieke uitgaven aan R&D is stabiel. Binnen de EU heeft Nederland bij zowel het totaal als de private R&D-uitgaven een positie in de kopgroep. Behalve de uitgaven aan R&D heeft ook het aantal daaraan gerelateerde uren een opwaartse trend. Het gaat daarbij om ontwikkeling van nieuwe programmatuur, producten of productieprocessen, of het doen van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De trend van de bruto-investeringen in materiële vaste activa is omgeslagen van stijgend naar stabiel. Het ging in 2023 om 16,4 procent van het bbp, en betreft vooral investeringen in machines en werktuigen. Dit percentage is laag, hoewel er niet veel landen zijn om mee te vergelijken. Nederland is de hekkensluiter van 14 landen (in 2022). Een verbetering vanuit oogpunt van brede welvaart is dat de investeringen in ICT niet langer trendmatig dalen.

Gebruik betreft de geproduceerde kennis, de ingevoerde innovaties en de gevormde kennisnetwerken. Het aantal wetenschappelijke publicaties (artikelen, conferentiepapers, notes, letters en reviews zoals deze worden geïndexeerd in Elsevier Scopus), stijgt trendmatig. In 2022 bedroeg het aantal publicaties per miljoen inwoners 3721, een toename van 532 ten opzichte van 2016, het begin van de trendperiode. Het aantal PCT-patentaanvragen (octrooien) per miljoen inwoners loopt daarentegen terug, hier kleurt de trend rood. Vergeleken met andere EU-landen zijn de aantallen wetenschappelijke publicaties en octrooien relatief hoog: Nederland behoort tot de koplopers.

Uitkomsten hebben betrekking op de mate waarin nieuwe technologieën en kennis worden ingebed in de kapitaalgoederenvoorraad. De kapitaalgoederenvoorraad (machines, werktuigen en andere productiemiddelen) wordt berekend per gewerkt uur. De fysieke kapitaalgoederenvoorraad en de kenniskapitaalgoederenvoorraad per gewerkt uur hebben beide een neutrale trend. Nederland heeft bij beide indicatoren een positie in de middengroep van de EU.

Beleving heeft betrekking op het vertrouwen van mensen in wetenschap en innovatie. Het vertrouwen in de wetenschap wordt eens in de drie jaar gemeten door het Rathenau Instituut. Bij deze indicator zijn binnen de periode 2016-2023 niet genoeg datapunten beschikbaar om een trend te kunnen berekenen. Bij de laatste meting, in 2021, scoorde het vertrouwen in de wetenschap 7,4 punten (op een schaal tot en met 10).

Relevante links