Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018

Voorpagina Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2018

Erratum:

Het CBS en TNO hebben op 11 april 2019 het rapport ‘Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018’ gepubliceerd met daarin de resultaten van deze studie. De resultatentabel in hoofdstuk 5 van het rapport is bovendien als een los document gepubliceerd.

Op 18 juni 2019 is een erratum uitgebracht, omdat achteraf is vastgesteld dat de cijfers over de prevalentie van door een arts vastgestelde beroepsziekten onjuist waren berekend. Tegelijkertijd is een nieuwe versie van het rapport gepubliceerd, waarin de correcte cijfers zijn opgenomen. Daarin zijn in de resultatentabel (hoofdstuk 5) de percentages bij de variabelen ‘Ten minste één beroepsziekte; prevalentie; vastgesteld arts’ en ‘Is (er één of meer van) deze beroepsziekte(n) vastgesteld door een arts?’ gecorrigeerd, waardoor deze hoger uitvallen.

Daarna is een tweede onvolkomenheid geconstateerd. Bij het bepalen van de frequentie waarmee werknemers gevaar lopen tijdens het werk zijn niet alle antwoorden van respondenten meegeteld, vanwege een technisch probleem tijdens de enquêtering. Het percentage werknemers dat vaak of altijd gevaarlijk werk doet is daardoor onderschat. Dit heeft niet op alle gepubliceerde cijfers over gevaarlijk werk zijn weerslag.

In de gecorrigeerde versie van het rapport zijn de correcte percentages weergegeven.

Onze excuses voor deze onjuistheden.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
In 2018 voerden het CBS en TNO samen de veertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2018 en biedt een overzicht van eerste resultaten.