Nationale Energieverkenning (NEV)

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030.

Fysieke indicatoren zoals energievraag, energieaanbod en de emissie van broeikasgassen komen aan bod. Maar ook economische factoren, zoals toegevoegde waarde, investeringen en werkgelegenheid die samenhangen met energie. Hiermee verschaft de NEV een feitenbasis en referentiebeeld  voor het maatschappelijk debat over energie in Nederland. De NEV is een gezamenlijke publicatie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is dit jaar voor het eerst uitgebracht.

Tabellenbijlage