Welvaart in Nederland 2014

Kaft Welvaart in Nederland 2014

In deze tweede editie van Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod. Ook wordt ingegaan op de economische verwachtingen van consumenten en de druk van de inkomstenbelasting op het inkomen. Daarnaast zijn de groepen aan de onderkant en de bovenkant van de welvaartsladder in kaart gebracht.

Speciale aandacht is er in deze editie voor het (pensioen)inkomen van ouderen, de inkomensontwikkeling van zelfstandigen met en zonder personeel en de koopkrachtontwikkeling van werknemers in de verschillende bedrijfstakken. Verder is onderzocht wie er het meest profijt hebben gehad van de verschillende toeslagregelingen.

Welvaart in Nederland 2014. Inkomen, vermogen en bestedingen van huishoudens en personen

Welvaart in Nederland 2014 is ook als e-book beschikbaar.

Er is ook een digitale visualisatie Regionale armoedeproblematiek.