Universiteit van Amsterdam

© Sjoerd van der Hucht

Het CBS en de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken al sinds 2004 samen. De samenwerking tussen het CBS en de UvA is officieel bekrachtigd in een raamovereenkomst. Naast gezamenlijke projecten, publicaties, promotieonderzoeken en stageplekken voor studenten op diverse domeinen, levert het CBS twee bijzonder hoogleraren: prof.dr. Ruben van Gaalen (sinds 2015) en prof.dr. Frank Pijpers (sinds 2021). Professor van Gaalen houdt een leerstoel op het gebied van registeranalyses en levensloopdynamiek. De focus van deze samenwerking ligt op longitudinaal onderzoek naar gezinnen, generaties en de demografische levensloop. De leerstoel van professor Pijpers heeft betrekking op complexiteit voor officiële statistiek. Op dit thema vindt een programmatische samenwerking plaats tussen het Institute of Advanced Studies (IAS) van de UvA en het CBS. Met het IAS heeft het CBS begin 2021 een programmaovereenkomst afgesloten. Het IAS heeft zich afgelopen jaren toegelegd op interdisciplinaire complexiteitswetenschap. Het is de gezamenlijke intentie de kennis en technieken van deze wetenschap in te zetten voor officiële statistiek. In 2019 is in dit kader een gezamenlijk vijfjarig project gestart (Popnet)om een ‘digital infrastructure for population scale network analysis’ te ontwikkelen. Hierbij is naast de UvA ook de Universiteit Leiden (UL) betrokken. Het doel is het beschikbaar maken van longitudinale sociale netwerkdata over de gehele Nederlandse populatie voor wetenschappelijk onderzoek. Dit helpt onderzoekers en beleidsmakers meer inzicht te verkrijgen in vraagstukken rondom onder meer segregatie, sociale veranderingen en ongelijkheid. Tevens loopt er een samenwerking met de UvA en het ministerie van EZK om complexiteitstheorie toe te passen op het gebied van energietransitie in industrieclusters.

Universiteit van Amsterdam