Samenwerken

© CBS

 

Samenwerking met andere partijen, waaronder overheden en wetenschap is cruciaal voor het CBS om zijn wettelijke taak goed uit te kunnen voeren. Het helpt de kwaliteit van de bestaande statistische dienstverlening te verhogen, kennis en kunde wordt op een hoger niveau gebracht en mede dankzij samenwerkingen wordt geïnvesteerd in innovatieve methoden van dataverzameling en  -verwerking en informatieverschaffing.

Samenwerking dient altijd – direct of indirect – het doel om stappen te zetten op het gebied van toekomstbestendige, relevante en onafhankelijke statistiek. Het is voor het CBS dus geen doel maar een middel. Grofweg onderscheidt het CBS samenwerking met leveranciers van data, zoals beheerders van overheidsregisters of bedrijven, samenwerking met universiteiten en hogescholen en andere kennisinstituten, thematische samenwerking in consortia, internationale samenwerking en samenwerking met gebruikers.

Overzicht samenwerkingen met universiteiten en hogescholen

In het kader van de Wet open overheid vindt u ook een overzicht van beschikbare convenanten op onze website.

Samenwerken