Woo-verzoek de hantering van het begrip ‘hoofdbewoner’

Op 24 april 2023 is een verzoek gedaan op grond van artikel 4 van de Wet open overheidformatie over de hantering van het begrip 'hoofdbewoner' door het CBS. Verzoeker is met name geïnteresseerd of het CBS bezig is met het moderniseren van deze begripsbepaling met het oog op gendergelijkheid en -neutraliteit. Ook is de vraag of er op Europees niveau overleg is over de modernisering van het begrip hoofdbewoner en of het CBS gebonden is aan een Europese bepaling hierover.

Er is besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. In de in Bijlage 1 opgenomen inventarislijst heeft het CBS opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn.