Wegen als correctie voor non-respons

Bij het uitvoeren van survey-onderzoek doet zich meestal non-respons voor. Als gevolg daarvan zullen bepaalde groepen onder- en oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek, waardoor het geen juiste afspiegeling vormt van de populatie. Hiervoor wordt gecorrigeerd met een weegtechniek. Door het toekennen van gewichten aan de geobserveerde elementen wordt de representativiteit zo goed mogelijk hersteld. Dit rapport beschrijft de weegtechnieken die door het CBS worden gebruikt.