Ziekenhuizen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over de resultatenrekening, het personeel, de productie en de capaciteit van ziekenhuizen, uitgesplitst  naar academische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

Doelpopulatie

Het populatiekader bestaat uit alle instellingen die een door het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) afgegeven toelating hebben als academedisch, algemeen, categoraal ziekenhuis of revalidatie-instelling, voor het verlenen van zorg vergoed door de ZorgVerzekeringsWet (ZVW, voorheen Ziekenfondswet). Het gaat hier om (delen van) bedrijven uit het Algemeen BedrijfsRegister (ABR) met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg en revalidatiezorg behorend tot de SBI-klasse 85111, 85112, 85113 en 85114 (SBI = StandaardBedrijfsIndeling).
Als de bedrijven naast ziekenhuiszorg en revalidatiezorg nog andere zorg of diensten verlenen, tellen deze nevenactiviteiten niet mee in de statistische beschrijving. Bedrijven uit de genoemde SBI-klassen die niet gefinancierd worden door de ZVW, tellen niet mee (bijv. privaat-gefinancierde instellingen).
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en die van academische ziekenhuizen, tellen wel mee, terwijl de psychiatrische ziekenhuizen (als onderdelen van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg) buiten beschouwing blijven.

Statistische eenheid

Delen van bedrijven met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg en revalidatiezorg in SBI-klasse 85111, 85112, 85113 en 85114.

Aanvang onderzoek

1972.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn in principe definitief. Incidenteel kan nieuwe informatie aanleiding geven tot aanpassing. Aanpassing vindt alleen plaats als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Tot verslagjaar 2002: jaarlijkse CBS-enquête onder ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Daarna: gebruik van jaarenquête door onderzoeksinstituut Prismant (in opdracht van de betrokken branche-organisaties) onder ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. In de Prismant-enquête zijn vragen uit de voormalige CBS-enquête inbegrepen.

Waarnemingsmethode

Enquête onder ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Tot verslagjaar 2002 schriftelijk, daarna elektronisch.

Berichtgevers

Bedrijven met hoofdactiviteit ziekenhuiszorg en revalidatiezorg in SBI-klasse 85111, 85112, 85113 en 85114. De gegevens over individuele ziekenhuizen worden vanaf verslagjaar 2002 aangeleverd via Prismant.

Steekproefomvang

Volledige waarneming van alle ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Partiële nonrespons (als een aantal gegevens niet zijn aangeleverd door het bedrijf) en foutieve respons worden geïmputeerd, ofwel de betreffende gegevens worden ingeschat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare jaarrekening van hetzelfde ziekenhuis, (bewerkte) enquêtedata van hetzelfde ziekenhuis uit eerdere verslagperiodes, (bewerkte) enquêtedata van vergelijkbare ziekenhuizen uit de lopende verslagperiode en registerdata van hetzelfde ziekenhuis over budgetten en productie afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, voorheen College Tarieven Gezondheidszorg).

Weging

Bij volledige nonrespons (als de gehele opgave van het ziekenhuis ontbreekt) worden de ontbrekende gegevens ook bijgeschat (geïmputeerd). Hierbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde informatie als bij het inschatten van partiële nonrespons. Omdat hiermee van elk ziekenhuis gegevens bekend of geschat zijn, is weging niet meer nodig.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De resultaten zijn gebaseerd op een deel van de populatie vanwege non-respons. Het responspercentage is in de afgelopen jaren ten minste 90%. Hierdoor moet met een onbetrouwbaarheidsmarge rekening worden gehouden. De absolute personeelsaantallen in de tabel zijn daarom afgerond op tientallen, de absolute productie-aantallen uitgedrukt in duizendtallen en de bedragen uitgedrukt in miljoenen (euro’s).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Uitgangspunt voor de financiële onderwerpen in de statistiek is de CBS-standaardindeling van de resultatenrekening vanaf 1998. Cijfers van voor 1998 zijn aangepast aan deze indeling, waardoor de uitkomsten over 1972-2006 volgtijdelijk vergelijkbaar zijn. De originele uitkomsten van 1972 tot 1985 zijn vooralsnog niet elektronisch beschikbaar. Uitkomsten van 1985 tot en met 1997 die niet waren te herleiden naar de nieuwe indeling staan in de stopgezette tabel in de archiefmap op StatLine.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn gecheckt op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  2. kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  3. confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.