WoonOnderzoek Nederland (WoON)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verzamelen van statistische informatie over de woonsituatie van de Nederlandse bevolking en haar wensen en behoeften op het gebied van wonen. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de samenstelling van huishoudens, de woning en woonomgeving, de woonlasten, woonwensen en verhuizingen.

Doelpopulatie

Personen van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen, huishoudens, potentiële huishoudens en bewoonde woonverblijven.

Aanvang onderzoek

Het WoON wordt uitgevoerd sinds 2006. Het volgde het Woningbehoefteonderzoek op, dat sinds 1981 werd uitgevoerd.

Frequentie

Driejaarlijks. Het onderzoek is tot 2006 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en in 1998 en 2002 uitgevoerd door het CBS. In 2006 heeft ABF Research het onderzoek uitgevoerd. Sinds 2009 wordt het onderzoek weer uitgevoerd door het CBS, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het WoON is een steekproefonderzoek. De steekproef wordt getrokken uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder die geregistreerd is in de basisregistratie Personen (BRP) (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie). De steekproef is een gestratificeerde steekproef met landelijke dekking van gemeenten. Enkele gemeenten hebben hun steekproef laten vergroten (‘oversamplen’), zodat zij ook gegarandeerd zijn van betrouwbare uitspraken op gemeenteniveau. De via enquêtering verzamelde gegevens worden aangevuld met gegevens uit registers.

Waarnemingsmethode

Het WoON is afgenomen aan de hand van persoonlijke interviews (CAPI), telefonische interviews (CATI) en sinds 2009 ook via internet (CAWI).

Berichtgevers

Externe bronnen:

  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • De Belastingdienst
  • Energiebedrijven. Het gas- en elektriciteitsverbruik is bepaald op basis van de gegevens van Netbedrijven. Daarnaast zijn de verwarmingsgegevens gebaseerd op ISTA-gegevens.
  • Energiemodule. Hieruit zijn de onderhoudskosten voor woningeigenaren geschat.

Steekproefomvang

Minimaal 60 duizend respondenten. Het onderzoek is gericht op het leveren van betrouwbare informatie voor COROP-gebieden of soortgelijke laagregionale gebiedsindelingen.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontroles op interne consistentie en volledigheid wordt uitgevoerd. Ontbrekende waarden worden geïmputeerd volgens een standaardprocedure.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de groep respondenten en de totale bevolking wordt een correctie toegepast door middel van een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en regio (COROP, provincie en enkele –op verzoek deelnemende- gemeenten).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het WoON is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn. De precisie hiervan wordt in de Statlinetabellen bij de cijfers gegeven door het 95%-betrouwbaarheidsinterval (asymmetrisch bij percentages en symmetrisch bij gemiddelden). Dit interval bevat met 95% zekerheid de werkelijke (onbekende) waarde. Cijfers worden bij het WoON niet gepubliceerd (.) als de puntschatting is gebaseerd op minder dan 30 waarnemingen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van het WoON zijn vergelijkbaar over de jaren.