Woningstatistiek: t/m 2011

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht in het verloop van de woningbouw en de mutaties in de woning- en wooneenhedenvoorraad. De Woningstatistiek vormt een samenhangend geheel met de statistiek Verleende bouwvergunningen en maakt deels gebruik van dezelfde basisgegevens. De waargenomen grootheden zijn: woningen waarvoor bouwvergunning is verleend en gereedgekomen woningen. De gegevens worden behalve naar een geografische indeling ook onderscheiden naar soort opdrachtgever, één- of meergezinswoningen, huur- en eigen woningen en aantal kamers. Behalve in de nieuwbouw, geeft de Woningstatistiek ook inzicht in de op andere wijze aan de woningvoorraad toegevoegde woningen (bijvoorbeeld door bestemmingswijziging en verbouw) en de onttrekkingen aan de voorraad.

Doelpopulatie

Alle woningen, recreatiewoningen en wooneenheden.

Statistische eenheid

Woningen.

Looptijd onderzoek

1921-2011 (op basis van het Woningregister).Vanaf verslagjaar 2012 worden de gegevens voor de Woningstatistiek (verplicht) waargenomen vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Frequentie

  • Maandelijks (nieuwbouw)
  • Per kwartaal (overige veranderingen).

Publicatiestrategie

De gegevens worden gepubliceerd 6 weken na de verslagperiode en zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke vragenlijst en elektronische inwinning.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Een woning kan alleen worden gereedgemeld als er een bouwvergunning is verleend. Veranderingen anderszins (onttrekking, splitsing, gebruikswijziging) kunnen alleen plaatsvinden als de woningen voorkomen in het woningregister.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet-, proces- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.