Woningen met een energielabel

Wat behelst het onderzoek

Het onderzoek naar woningen met een energielabel behelst een koppeling van huur- en koopwoningen aan woningen die voorzien zijn van een energielabel. Daarbij is ook het bouwjaar meegenomen.

Doel

Het doel van het onderzoek is om te publiceren hoeveel woningen (uitgesplitst naar huur- en koopwoningen) een energielabel hebben.

Doelpopulatie

Alle woningen met een energielabel.

Statistische eenheid

De woning.

Aanvang onderzoek

Het betreft gegevens vanaf 2011.

Frequentie

Elk jaar stelt het CBS een microbestand samen op woningniveau. De tabel wordt onregelmatig gepubliceerd. Er wordt een update van de StatLinetabel gepubliceerd, zodra er substantiële veranderingen in de cijfers waarneembaar zijn.

Publicatiestrategie

Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

De brongegevens van de energielabels zijn verkregen aan de hand van een database van AgentschapNL. Het CBS heeft de gegevens van de labels gekoppeld aan de voorraad huur- en koopwoningen binnen het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Op deze manier is duidelijk welke huur- en koopwoningen een zuinig en welke een onzuinig energielabel hebben gekregen.

Soort onderzoek

Het onderzoek behelst een registratie van een database van AgentschapNL : “Het registratiesysteem voor energielabels van gebouwen”.

Waarnemingsmethode

De waarnemingsmethode is elektronisch.

Berichtgevers

De berichtgever is AgentschapNL.

Steekproefomvang

De registratie omvatte eind 2011 ruim 2 miljoen woningen. Op dat moment waren er in Nederland ongeveer 7,2 miljoen woningen aanwezig.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS heeft het bronbestand bewerkt aan de hand van een aantal regels. Bouwjaren na het verslagjaar mogen daarbij niet voorkomen. Deze bouwjaren zijn uit het bestand gelaten.

Energielabels kunnen in de tijd veranderen. Zo kan het label in 2010 nog een B-label zijn en in 2011 een A-label worden van een bepaalde woning. Maar ook kunnen er binnen het jaar mutaties plaatsvinden.

Binnen het jaarbestand is ervoor gekozen om de meest recente geldigheidsdatum van het energielabel te nemen, indien het energielabel van een woning binnen het jaar verandert.

Bij woningen waarvan het label op dezelfde dag wisselt is ervoor gekozen om het hoogste afmeldnummer te nemen. Op deze manier is voorkomen, dat er woningen dubbel in het bestand aanwezig zijn

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Binnen het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is gebruik gemaakt van de component woonruimte-eigendom. Deze component bevat de eigendomssituatie van de woningvoorraad van Nederland. Niet van alle woningen is bekend, of het koopwoningen of huurwoningen zijn. Deze woningen met een 'eigenaar onbekend' hebben wel een energielabel en zijn dus ook in het onderzoek meegenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Cijfers zijn beschikbaar vanaf het jaar 2011 op basis van de hier gevolgde methode.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Door de database met energielabels van AgentschapNL te koppelen aan de component woonruimte-eigendom binnen het SSB is een zo zuiver mogelijk beeld verkregen van de eigendomssituatie van woningen met een energielabel.