Woningbestand van woningcorporaties: t/m 2001

Wat behelst het onderzoek

Doel

Samenstellen van gegevens over woningbezit, nieuwbouw, aankoop en verkoop van woningen, sloop en leegstand, zowel landelijk als regionaal. Tot de sociale verhuurders worden gerekend de woningcorporaties (woningbouwverenigingen en -stichtingen die bij Koninklijk Besluit zijn erkend als instellingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting) en de gemeentelijke woningbedrijven. Gegevens over het woningbezit van sociale verhuurders naar huurklasse (goedkoop, betaalbaar en duur volgens de normen die voor de huursubsidie gehanteerd worden door het Ministerie van VROM) zijn beschikbaar per gemeente.

Doelpopulatie

Alle woningen in beheer bij woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven.

Statistische eenheid

Sociale huurwoningen per gemeente.

Aanvang onderzoek

1995-2001.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Na 11 maanden worden definitieve gegevens gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Register van VROM (in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector). Gemeenten voor zover er gemeentelijke woningbedrijven zijn.

Waarnemingsmethode

De gegevens zijn afkomstig van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die deze gegevens verzamelt bij de woningbouwcorporaties in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Na een controle door het Ministerie van VROM levert dat Ministerie de gegevens aan het CBS. In deze verzameling zijn de gemeentelijke woningbedrijven niet opgenomen. Deze zijn, om een volledig overzicht van het woningbezit in de sociale huursector te verkrijgen, telefonisch bijgeënquêteerd.

Berichtgevers

Ministerie van VROM (corporaties) en gemeenten (gemeentelijke woningbedrijven).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. VROM voert een controle uit op de gegevens van de woningcorporaties.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet-, proces- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.