Winning, omzetting en verbruik van energie

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van maand- en kwartaalcijfers met betrekking tot winning, omzetting en verbruik van de energiedragers aardgas, elektriciteit, steenkool, restgassen en hernieuwbare energie in Nederland.

Doelpopulatie

In Nederland gevestigde bedrijven, die energie winnen en/of produceren met uitzondering van de bedrijven die aardolie verwerken.

Statistische eenheid

Het CBS onderhoudt een eigen bedrijvenregister waarin de Nederlandse bedrijven en ondernemingen worden beschreven als statistische eenheden. Binnen dit Algemeen Bedrijvenregister (ABR) wordt er voor een bedrijf een zogenoemde bedrijfseenheid afgeleid en vastgelegd. Het ABR is de basis voor de populatieafbakening en steekproeftrekking van veel bedrijfseconomische statistieken, waaronder de aardgas-, kolen- en elektricteitsstatistieken.

Aanvang onderzoek

Cijfers over de winning van steenkool zijn er vanaf 1802. Van aardgas en elektriciteit zijn er cijfers vanaf circa 1946.

Frequentie

De grotere bedrijven en afnemers die energie winnen en/of produceren worden per maand waargenomen en de overige per kwartaal.

Publicatiestrategie

Binnen een maand verschijnen snelle cijfers over het aanbod van aardgas en elektriciteit voor internationale afspraken. De voorlopige cijfers over het aanbod en verbruik van aardgas, elektriciteit en steenkool worden in de derde maand na afloop van een verslagmaand op StatLine gepubliceerd. Elk kwartaal verschijnt de beknopte energiebalans van Nederland. Jaarlijks verschijnt een uitgebreide versie van de energiebalans. In december worden alle cijfers over het voorafgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens komen van energiebedrijven en energieafnemers in alle grootteklassen 0 t/m 9. Alleen berichtgevers die in belangrijke mate energie winnen en/of produceren zijn in de selecte steekproef opgenomen.

Waarnemingsmethode

De waarneming vindt plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld. Tevens worden gegevens uit bestaande registraties gebruikt.

Berichtgevers

Dit zijn in Nederland gevestigde energiebedrijven en energieverbruikers die energie winnen en/of produceren.

Steekproefomvang

Circa 300 bedrijfseenheden.

Controle- en correctiemethoden

  • De energiebalans moet in evenwicht zijn. Aan de aanbodkant van de balans staat per energiedrager de energie die totaal beschikbaar is. Dat is de som van de winning, de in- en uitvoer, voorraadmutatie en de eigen productie. Met ingang van januari 2006 is ook de productie van aardgas uit andere bronnen opgenomen in de aardgasbalans. Bij de eigen productie bestaat er een onderscheid tussen de productie van elektriciteit, warmte, hernieuwbare energie, kernenergie en afval en andere energiedragers. Aan de verbruikskant staat het verbruik door de energiesector en het totale verbruik door de afnemers. Het deel verbruik is uitgesplitst naar energieomzetting naar andere energiedragers en finaal verbruik.
  • De beginvoorraad van de huidige periode moet gelijk zijn aan de eindvoorraad van de vorige periode.
  • De individuele en geaggregeerde cijfers ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met de vorige periode en met de overeenkomstige perioden van voorgaande jaren.

Weging

De energiedragers elektriciteit en warmte worden opgehoogd op basis van het opgesteld elektrisch vermogen in Nederland. De energiedragers aardgas en kolen worden niet opgehoogd.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Aardgas wordt gepubliceerd in miljoenen kubieke meter (m3), kolen in miljoenen kilo (kg) en elektriciteit in miljoenen kilowattuur (kWh).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij de publicatie van de cijfers is rekening gehouden met de verandering van de indeling van de verschillende bedrijfstakken, respectievelijk SBI’93 en SBI2008.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

  • Alle ingevulde formulieren worden gecontroleerd. Eventuele vragen worden teruggekoppeld naar de berichtgever.
  • Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met andere cijfers van het CBS (zoals de statistiek internationale handel in goederen).
  • Het CBS volgt de internationale kwaliteitseisen voor energiegegevens (conform de Energy Statistics Manual van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en Eurostat).