Werkstakingen

Wat behelst het onderzoek

Doel

In de Statistiek Werkstakingen wordt het aantal werkstakingen, werkonderbrekingen door werknemers en uitsluiting van werknemers door de werkgevers geteld. In het vervolg worden deze aangeduid als werkstakingen.

Doelpopulatie

Werkstakingen bij bedrijven en instellingen in Nederland. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden (cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden die niet in de cao zijn opgenomen, werktijd, loonsverhoging of andere loonkwesties) of andere zaken (zoals conflicten bij reorganisatie, bedrijfssluiting).

Statistische eenheid

De eenheid van telling is het geschil (de reden van een werkstaking) voor zover dat leidt tot een werkstaking.

Aanvang onderzoek

Gedetailleerde informatie is beschikbaar vanaf verslagjaar 1993. Informatie over het totaal aantal werkstakingen, verloren arbeidsdagen en het gemiddeld aantal betrokken werknemers is beschikbaar vanaf 1901.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden eenmalig gepubliceerd en zijn te beschouwen als definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie. Signalering van werkstakingen vindt plaats via internetwaarneming. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden (zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden die niet in de cao zijn opgenomen, werktijd, loonsverhoging of andere loonkwesties) of andere zaken (zoals conflicten bij reorganisatie, bedrijfssluiting). Werkstakingen waarbij meer dan één geschilpunt is, worden uitsluitend ingedeeld naar voornaamste geschilpunt (in overleg met de berichtgever).
Meer informatie is te vinden in het artikel Werkstakingen 1900-2004.

Waarnemingsmethode

Aan de hand van de op internet waargenomen werkstakingen vraagt het CBS gegevens over de werkstaking bij de betrokken bedrijven en instellingen en/of werkgevers- en werknemers-organisaties. Gevraagd wordt onder meer naar het (gemiddeld) aantal betrokken werknemers, de duur van de werkstaking in uren, geschilpunt(en), wijze van uitroepen en wijze van beëindiging van de werkstaking.

Berichtgevers

Bij werkstaking betrokken bedrijven en instellingen en/of werkgevers- en werknemersorganisaties.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De informatie van berichtgevers is beoordeeld op plausibiliteit en, waar nodig, aangepast. Bij twijfel over de gegevens wordt de berichtgever opnieuw benaderd.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij het onderzoek kan sprake zijn van kaderfouten (werkstakingen die niet gesignaleerd worden via internetwaarneming en ook op andere wijze gemist worden), meetfouten (waarneming ten onrechte opgenomen als werkstaking) en modelaannamefouten (bijvoorbeeld bij onvolledige informatie berichtgevers).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De stakingsduur in werkdagen per geschil wordt bepaald door het bedrijf waar het langst actie is gevoerd. Bij meerdere acties bij een bedrijf vanwege één geschil is de stakingsduur de som van de duren van de afzonderlijke acties. Werkstakingen waarbij meer dan één geschilpunt is, worden ingedeeld naar voornaamste geschilpunt.
Een geschil kan zich voordoen in meer dan één bedrijfstak en in meerdere kwartalen. In dat geval leidt optelling van kwartaalcijfers naar bedrijfstak tot een hoger aantal dan het vermelde jaartotaal over alle bedrijfstakken.
Het totaal is inclusief het aantal onbekend voor de kenmerken. De categorie onbekend bevat ook informatie over geschillen die vanwege geheimhouding niet gepubliceerd mogen worden.