Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Wat behelst het onderzoek

Doel

Dit onderzoek geeft op jaarbasis en kwartaalbasis informatie over de omvang en samenstelling van banen van werknemers die geboren zijn in het buitenland.Het aantal banen is uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, contractsoort, uurloon, bedrijfstak, herkomstachtergrond en het wel of niet als ingezetene zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit werknemers van 18 tot 75 jaar oud die geboren zijn in het buitenland. De werknemers zijn uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet zijn ingeschreven als ingezetene in het bevolkingsregister, oftewel de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP, voorheen GBA). De populatie bestaat uit werknemers die minimaal 18 jaar oud waren ten tijde van hun immigratie naar Nederland (in het geval van werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister) of bij de aanvang van hun verblijf in Nederland (in het geval van werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Dit stelsel bevat informatie over zowel degenen die als ingezeten zijn ingeschreven als over degenen die niet als ingezeten zijn ingeschreven maar wel een (fiscale) relatie met Nederland hebben. Het SSB bevat informatie over personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studeren. Voor degenen die als ingezeten zijn ingeschreven komen de demografische gegevens in het SSB uitsluitend uit het bevolkingsregister (BRP). Dat zijn bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum, geboorteland en nationaliteit van alle personen die vanaf 1995 tot de geregistreerde bevolking hebben behoord of behoren. De demografische gegevens voor degenen die niet als ingezeten zijn ingeschreven komen voor een groot deel uit het BRP. Het betreft hierbij informatie die via de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) in de BRP terecht is gekomen. Voor een klein deel van de degenen die niet als ingezeten zijn ingeschreven komen de demografische gegevens in het SSB uit andere bronnen, waaronder de Polisadministratie van het UWV en uit de loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Alle baangegevens zijn gebaseerd op de Polisadministratie.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector ‘K - Financiële instellingen’.

Statistische eenheid

Banen.

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het laatste kwartaal van elk jaar worden de definitieve cijfers voor één jaar eerder gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten en onder meer het UWV en de Belastingdienst.

Berichtgevers

Gemeenten, UWV, Belastingdienst.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.