Werknemers afkomstig uit buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Wat behelst het onderzoek

Doel

Dit onderzoek geeft informatie over de omvang en samenstelling naar leeftijd, geslacht, contractsoort en uurloonklasse voor enerzijds werknemers afkomstig uit het buitenland die als ingezetene zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en anderzijds voor werknemers afkomstig uit het buitenland die niet als ingezetene zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.
De informatie wordt op jaarbasis en op kwartaalbasis samengesteld.

Doelpopulatie

Werknemers afkomstig uit het buitenland van 18 tot 75 jaar. De werknemers worden uitgesplitst naar het feit of ze wel of niet als ingezetenen in het bevolkingsregister, oftewel de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP, voorheen GBA), zijn ingeschreven. Voor de werknemers die wel als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud was.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Dit stelsel bevat informatie over zowel degenen die als ingezeten zijn ingeschreven als over degenen die niet als ingezeten zijn ingeschreven, maar wel een (fiscale) relatie met Nederland hebben. Het gaat om personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studeren. Voor de eerste groep, de ingezetenen, komen de demografische gegevens in het SSB uit het bevolkingsregister (BRP). Dat zijn bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum, geboorteland en nationaliteit van alle personen die vanaf 1995 tot de geregistreerde bevolking hebben behoord of behoren.

Naast informatie uit het bevolkingsregister krijgt het SSB veel integrale informatie over werknemers uit onder meer de Polisadministratie van het UWV en uit de loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. De demografische gegevens van het tweede deel van de onderzoekspopulatie, de werknemers afkomstig uit het buitenland die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, zijn hierop gebaseerd. De baangegevens van de gehele doelpopulatie zijn tevens gebaseerd op de Polisadministratie.

Statistische eenheid

Banen.

Aanvang onderzoek

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

In het laatste kwartaal van elk jaar worden de definitieve cijfers voor één jaar eerder gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische gegevensverstrekking door gemeenten en onder meer het UWV en de Belastingdienst.|

- Korte onderzoeksbeschrijving GBA

- Korte onderzoeksbeschrijving SSB

Berichtgevers

Gemeenten, UWV, Belastingdienst.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op fouten en inconsistenties aan de hand van vastgestelde regels en criteria. In geval van onvolledigheid worden ontbrekende gegevens geïmputeerd.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De informatie die het CBS ontvangt is niet in alle gevallen volledig. In die gevallen maakt het CBS een schatting van de ontbrekende gegevens.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers