Wegvervoer

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van de statistiek van het wegvervoer is het samenstellen van overzichten met informatie over het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg. Deze informatie wordt gespecificeerd naar aantal ritten, afgelegde afstand, vervoerd gewicht en vervoersprestatie (ladingtonkilometers). De goederenstromen worden uitgesplitst naar goederensoort en naar landen en regio’s van lading en lossing. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer (vervoer van goederen tegen betaling voor rekening van derden) en eigen vervoer (het vervoer van goederen voor eigen rekening).

Doelpopulatie

De doelpopulatie omvat alle Nederlandse bedrijfsvoertuigen. Een aantal categorieën voertuigen, waaronder militaire voertuigen, landbouwvoertuigen en bedrijfsvoertuigen ouder dan 25 jaar, vallen buiten het onderzoek.

Statistische eenheid

Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.

Aanvang onderzoek

De waarneming in zijn huidige onderzoeksopzet is gestart in 2013. Op basis van oudere waarnemingsmethoden zijn cijferreeksen beschikbaar vanaf 1945.

Frequentie

De uitzending, ontvangst en verwerking van het grondmateriaal is een continu proces, met tussentijdse afsluitingen op kwartaalbasis.

Publicatiestrategie

De cijfers worden gepubliceerd na afsluiting van het laatste kwartaal van een verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De steekproef van de statistiek van het wegvervoer wordt samengesteld uit informatie van registers van de Dienst Wegverkeer (RDW), de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een aselecte steekproef onder bedrijfsvoertuigen, met als hoofdindeling:

  • Bedrijfsactiviteit (voor onderscheid eigen en beroepsvervoer)
  • Totaal laadvermogen van de motorvoertuigen, exclusief aanhangwagens en opleggers
  • Bouwjaar van het voertuig
  • Type voertuig (vrachtauto, trekker e.d.)

Waarnemingsmethode

Berichtgevers kunnen de door het CBS gevraagde gegevens aanleveren óf via een internetvragenlijst, óf via XML (elektronisch aftappen van informatie uit het Transport Management Systeem van goederenwegvervoerders).

Berichtgevers

De eigenaren van de Nederlandse bedrijfsvoertuigen. Bij lease en verhuur wordt de gebruiker van het voertuig benaderd.

Steekproefomvang

Aan het begin van het statistiekjaar wordt een steekproef samengesteld van ongeveer 40 duizend kentekens uit het Nederlandse bedrijfsvoertuigenpark met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton. Deze voertuigen worden vervolgens gegroepeerd naar berichtgever. Bedrijven met een wagenpark van 30 of minder kentekens worden één week van het jaar uitgevraagd. Van bedrijven met een wagenpark groter dan 30 kentekens worden de steekproefkentekens verdeeld over alle weken van het jaar.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de ontvangen gegevens op plausibiliteit. Er vindt onder meer een controle plaats op vervoerd gewicht in combinatie met het laadvermogen.

Weging

De ontvangen enquêtegegevens worden opgehoogd naar het totale aantal voertuigen in de verslagperiode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op steekproefonderzoek waarbij sprake is van nauwkeurigheidsmarges.

Vergelijkbaarheid in de tijd

Bij de statistiek van het wegvervoer is het doel om de actuele ontwikkelingen in beeld te brengen. Het CBS corrigeert voor belangrijke breuken die optreden als gevolg van methode- en definitiewijzigingen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen worden onder andere de volgende controles uitgevoerd:

  • Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd)
  • Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen)
  • Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen

Meer informatie

Methodologies used in surveys of road freight transport in MemberStates and Candidate Countries