Waardering onroerende zaken (WOZ)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht in de capaciteit van de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Deze uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de gemeentelijke taxaties in het kader van de Wet  WOZ. Onderscheid wordt gemaakt naar aard van het object en het belastingregime. Het vaststellen gebeurt in opdracht van de beheerders van het Gemeentefonds die de uitkomsten gebruiken voor de verdeling van de uitkering aan gemeenten. Zowel de gegevenslevering zelf als de wijze van aanlevering door gemeenten aan het CBS zijn in een ministeriële regeling voorgeschreven.
De Wet WOZ geldt bij de bepaling en vaststelling van de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken ten behoeve van de heffing van belastingen door Rijk, gemeenten en waterschappen.

Doelpopulatie

Vastgoedobjecten. WOZ-objecten die voor de OZB verplicht zijn vrijgesteld (onder meer landbouwgrond, infrastructurele werken, ambassades en kerken) zijn in het algemeen niet meegenomen, terwijl WOZ-objecten die op basis van een facultatieve gemeentelijke belastingverordening voor de OZB zijn vrijgesteld (onder meer gemeentelijke gebouwen en kassen) wel zijn meegenomen.

Statistische eenheid

Vastgoedobjecten.

Aanvang onderzoek

1997.

Frequentie

Jaar.

Publicatiestrategie

Het CBS publiceert jaarlijks 2 cijfers: de voorlopige en definitieve. Voor de voorlopige cijfers vormen de waarden volgens de oorspronkelijke WOZ-beschikking het uitgangspunt, hierbij zijn wijzigingen als gevolg van bezwaar en beroep nog niet in de cijfers verwerkt. Bij de definitieve cijfers is dat zoveel mogelijk wel gedaan. Na 6 maanden worden voorlopige uitkomsten gepubliceerd, na 35 maanden definitieve.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische inwinning.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de wet WOZ, waaronder de kwaliteit van de taxaties.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet-, proces- en/of non-responsfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.