Voortgezet onderwijs; cohorten

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over cohorten geeft inzicht in de studievoortgang in het voortgezet onderwijs (vo). Hoogst behaalde diploma’s, vertraging en niveauverandering kunnen gerelateerd worden aan het startjaar en definitief schooladvies waarin leerlingen hun middelbare schoolcarrière beginnen alsook aan achtergrondkenmerken als geslacht en herkomstkenmerken. Vanaf het schooljaar 2008/’09 wordt er om het jaar een nieuw cohort opgestart en gevolgd.

Doelpopulatie

In dit onderzoek zijn leerlingen betrokken die voor het eerst ingeschreven staan in het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen dat ze op 1 oktober van een schooljaar ingeschreven zijn in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs en dat ze op 1 oktober van het voorgaande schooljaar geen voortgezet of hoger onderwijs volgden. Alleen de leerlingen die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn, vormen onderdeel van de populatie. Leerlingen die praktijkonderwijs volgen, maken geen deel uit van de populatie.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Op StatLine worden gegevens over vo-cohorten vanaf schooljaar 2008/’09 gepubliceerd. Verder zijn er twee gearchiveerde reeksen, namelijk een tabel over schooljaar 2003/’04 tot en met 2007/’08 en een tabel over schooljaar 2008/’09 tot en met 2016/’17. In de gearchiveerde tabel over schooljaar 2003/’04 tot en met 2007/’08 werd elk jaar een nieuw vo-cohort opgestart en gevolgd. In de tabellen over de cohorten vanaf 2008/’09 is dat om het jaar. Een ander verschil is dat in de tabellen over 2008/’09 alleen leerlingen gevolgd worden die in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen zijn. Dit is 95,5 procent van het totaal aantal eersteklassers. Het verschil tussen de gearchiveerde tabel over 2008/’09 tot en met 2016/’17 en de nieuwe tabel vanaf 2008/’09 is dat in de nieuwe tabel over is gegaan op de nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is het meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. 

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd met definitieve cijfers over een peilmoment. Om het jaar wordt een nieuw cohort opgestart. 

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registerinformatie op persoonsniveau.

Waarnemingsmethode

Het aantal studenten wordt geteld op één peilmoment aan het begin van een schooljaar, namelijk 1 oktober.

De cijfers zijn gebaseerd op het Basisregister Onderwijsnummer (BRON) en het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). ROD bevat informatie op persoonsniveau over studenten en gediplomeerden in het bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. In de ééncijferbestanden is onder andere van elke student de hoofdinschrijving en van elke geslaagde het hoofddiploma voor het schooljaar aangegeven. Het CBS gebruikt de ééncijferbestanden om het aantal studenten en gediplomeerden te bepalen.

Omdat in ROD ook het burger servicenummer (BSN) van de studenten en gediplomeerden is opgenomen, kan het CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de tabellen is dan ook informatie opgenomen uit de GBA over geslacht en herkomst van de studenten.

Berichtgevers

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een goed beeld van het werkelijke aantal studenten en gediplomeerden aan de door de overheid bekostigde vo-instellingen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De verschillen tussen de voorlopige ten opzichten van de definitieve cijfers zijn over het algemeen klein. Vergelijkbaarheid tussen de verschillende studiejaren wordt actief in stand gehouden; waar nodig worden cijfers teruggelegd bij nieuwe indelingen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.