Voorraad woningen en niet-woningen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze statistiek geeft informatie over de maandelijkse veranderingen in de omvang van de voorraad woningen en niet-woningen door nieuwbouw, sloop en overige wijzigingen.

Doelpopulatie

Alle woningen en niet-woningen in Nederland, per gemeente.

Statistische eenheid

Woningen en niet-woningen.

Aanvang onderzoek

Januari 2012.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Maandstatistieken: De gegevens worden 6-8 weken na de verslagperiode gepubliceerd en zijn voorlopig.

Jaarstatistieken: De definitieve gegevens worden 4-5 maanden na de verslagperiode gepubliceerd. Dan worden tevens de maandgegevens aangepast en als 'definitief' gepubliceerd.

Soort onderzoek

Integrale registratie.

Waarnemingsmethode

De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die elektronisch geleverd wordt uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) door het Kadaster (beheerder).
Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Correcties op de voorraad worden aan de hand van vastgestelde regels afgeleid, hieronder vallen o.a. late respons en administratieve correcties. Bij de publicatie van de definitieve cijfers worden de late responsmutaties alsnog in de juiste maand verwerkt onder het juiste mutatietype. Dubbeltellingen op mutaties nieuwbouw en sloop op eenzelfde (niet-)woning worden aangepast (mutatie “correctie”).
Een tijdelijke correctiemethode wordt toegepast op dubbeltellingen in de mutaties voor nieuwbouw en sloop in de voorraad woningen ten opzichte van de door het CBS geregistreerde woningvoorraad per 31-12-2011. Deze correctiemethode wordt toegepast op de voorlopige en definitieve cijfers voor 2012.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het CBS voert geen controle uit op volledigheid, deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het CBS maakt geen schatting van onvolledige gegevens. Het CBS voert geen controle uit op non-respons. Dit wordt uitgevoerd door het Kadaster en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (3-jaarlijkse audit).

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.

Bij grote afwijkingen kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Aanpassingen die de gemeente naar aanleiding hiervan doorvoert in de BAG zijn pas in één van de volgende publicaties zichtbaar.