Volwasseneneducatie

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistieken Educatie en Volwassenenonderwijs geven informatie over de deelname aan educatie die via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt bekostigd en over het aantal deelnemers en geslaagden in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Bij de educatie worden vanaf 2006/’07 verdelingen gegeven naar educatietype, het opleidingsniveau en enkele achtergrondkenmerken van de deelnemers. Het vavo kan worden gezien als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat op het niveau van de theoretische leerweg van het vmbo, de havo of het vwo kunnen behalen. Zowel bij de deelnemers als geslaagden wordt bij het vavo in alle jaren onderscheid gemaakt naar onderwijssoort en enkele kenmerken van de doelpopulatie.

Doelpopulatie

Deelnemers (educatie en vavo) en geslaagden (vavo) in de door de overheid bekostigde volwasseneneducatie.

Statistische eenheid

Deelnemers en geslaagden.

Aanvang onderzoek

In StatLine zijn over 1993/’94 en latere jaren cijfers over volwasseneneducatie gepubliceerd.

Frequentie

Jaarlijks, voorlopige en definitieve cijfers.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar worden de tabellen vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaand schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Tot en met 2005/’06 tellingen op schoolniveau. Vanaf het schooljaar 2006/’07 registerinformatie op persoonsniveau. Bij de educatie worden uitsluitend deelnemers geteld. Bij het vavo worden zowel deelnemers als geslaagden geteld.

Waarnemingsmethode

Tot en met 2006 werden gegevens over de basiseducatie door het CBS verzameld door middel van een schriftelijke enquête bij de door de overheid bekostigde Regionale Opleidingen Centra (ROC’s). Bij dezelfde instellingen werden cijfers over het vavo verzameld door middel van een verplichte schriftelijke of elektronische gegevensverstrekking aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een agentschap van het Ministerie van OCW. Vanaf het schooljaar 2006/’07 verzamelt DUO zowel voor de educatie als het vavo cijfers op individueel niveau.

Bij de educatie gaat het tot en met 2006 uitsluitend om een volumetelling: ongeacht de cursusduur en het aantal gevolgde cursussen worden alle deelnemers per kalenderjaar één keer meegeteld. Vanaf het schooljaar 2006/’07 zijn er naast de volumetelling ook cijfers beschikbaar over de deelnemers op één peilmoment aan het begin van het schooljaar, namelijk 1 oktober. Bij het vavo hebben de cijfers over de deelnemers in alle jaren betrekking op het peilmoment 1 oktober.

Berichtgevers

Tot en met 2006 ontving het CBS de gegevens over de basiseducatie rechtstreeks van de ROC’s en die over het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) via DUO. Vanaf het schooljaar 2006/’07 krijgt het CBS zowel de cijfers over het vavo als de cijfers over de educatie van DUO.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Zowel het CBS als DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met de ROC’s verbeteringen aan in het bronbestand.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een redelijk beeld van de werkelijkheid. Het Ministerie van OCW bekostigt de deelname aan de volwasseneneducatie via de gemeenten. Ze voert zelf geen accountantscontroles op de cijfers uit. 

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij de educatie zijn cijfers over het aantal deelnemers tot en met het kalenderjaar 2006 in principe goed vergelijkbaar in de tijd. Alleen in 2005 is er een moeilijk te verklaren sterke afname aan deze vorm van volwasseneneducatie. Mogelijk is de overgang naar een nieuwe Opleidingenstructuur Educatie van invloed geweest op de registratie van het aantal deelnemers. Vanaf het schooljaar 2006/’07 is voor de educatie een nieuwe reeks beschikbaar die goed vergelijkbaar is in de tijd. Bij het vavo zijn de cijfers over het aantal deelnemers en geslaagden vanaf het begin, dat wil zeggen het schooljaar 1993/’94, goed vergelijkbaar in de tijd. Vanaf schooljaar 2011/’12 wordt voor de deelnemers een nieuw productieproces gehanteerd, waardoor deelnemers aan niet-bekostigde instellingen nog beter uit de brondata worden gehaald. De vergelijkbaarheid in de tijd blijft daarbij goed.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.