Voertuigbezit van personen en huishoudens

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het aantal en aandeel personen en huishoudens dat in het bezit is van voertuigen. Daarnaast wordt er een beschrijving gegeven van de achtergrondkenmerken van personen en huishoudens in het bezit van voertuigen.

Doelpopulatie

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle natuurlijke personen en huishoudens die een voertuig op hun naam kunnen hebben staan op 1 januari van het verslagjaar. De onderzoekspopulatie kan dus per voertuigsoort verschillen, omdat alleen maar personen van 18 jaar en ouder personenauto’s kunnen bezitten, terwijl dit bij bromfietsen voor personen van 16 jaar en ouder geldt. Natuurlijke personen zijn particuliere personen, inclusief personen met een eenmansbedrijf (personen in institutionele huishoudens zijn niet opgenomen in deze statistiek).
Door koppeling op Burgerservicenummer zijn de kentekens van voertuigen, afkomstig uit het motorvoertuigenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW), aan personen toegewezen. Het gaat hier om de actieve voertuigen op 1 januari van het verslagjaar. Dit betekent dat de voertuigen die op dat moment in de bedrijfsvoorraad stonden of in de uitval zaten (bijvoorbeeld voertuigen bij de sloop of geëxporteerde voertuigen), niet worden meegenomen.
Niet in het motorvoertuigenregister opgenomen zijn:
• bijzondere kentekens zoals omschreven in artikel 4 van Hoofdstuk 2 van het Kentekenreglement, met uitzondering van die welke worden genoemd in lid 5 (ZZ-kentekens).
• kentekens die zijn afgegeven voor voertuigen in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten en bij in Nederland gelegerde militaire organisaties (NATO, AFNORTH e.d.).
• kentekens waarvan het voertuig op de peildatum (waarop het RDW jaarbestand wordt samengesteld) als gestolen of vermist is geregistreerd.

Statistische eenheid

Natuurlijke personen en huishoudens die een voertuig met een Nederlands kenteken op hun naam hebben geregistreerd bij de RDW op 1 januari van het verslagjaar.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd voor verslagjaar 2010.

Frequentie

Jaarlijks vanaf 2013

Publicatiestrategie

Voorlopig / definitief

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De statistiek voertuigbezit van personen en huishoudens is samengesteld door gebruik te maken van bestaande registers. De populatie bestaat uit alle natuurlijke personen en huishoudens die een voertuig op hun naam kunnen hebben staan (dit verschilt per voertuigsoort) op 1 januari van het verslagjaar. Natuurlijke personen zijn particuliere personen, inclusief personen met een eenmansbedrijf. Het kader van de doelpopulatie is afkomstig uit het integrale inkomensbestand. Aan de gegevens over het bezit van voertuigen is een aantal achtergrondkenmerken toegevoegd uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Binnen het SSB is gebruik gemaakt van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en het integrale inkomensbestand. In het GBA zijn achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en herkomst te vinden. In het inkomensbestand zijn bijvoorbeeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, de voornaamste inkomstenbron van het huishouden, huishoudenssamenstelling en sociaal economische categorie terug te vinden. Tot slot zijn de bijtellingen voor privégebruik van leaseauto’s (afkomstig uit het inkomensbestand) ook meegenomen om het personenautobezit indien nodig te corrigeren.
Waarnemingsmethode
Secundaire waarneming waarbij gebruik wordt gemaakt van het register van de RDW, het integrale inkomensbestand en het GBA-register.
Berichtgevers
De statistiek voertuigbezit van personen en huishoudens is tot stand gekomen door koppeling van bestaande registers.

Controle- en correctiemethoden

De gebruikte bronnen voor dit onderzoek zijn geanalyseerd op inhoud, kwaliteit en bruikbaarheid.
Registerinformatie is niet altijd volledig. Door ontbreken van gegevens kan het voorkomen dat geen of geen eenduidige relaties tussen registers gelegd kunnen worden. Bij het ontbreken van achtergrondkenmerken van de hoofdgebruiker heeft geen correctie plaatsgevonden. Indien achtergrondkenmerken ontbreken, is het voertuig enkel voor het desbetreffende kenmerk geclassificeerd als onbekend. 

Steekproefomvang

n.v.t.

Weging

n.v.t

Ophoging

n.v.t

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De statistiek is gebaseerd op meerdere integrale bestanden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Op dit moment is de statistiek voertuigbezit van personen en huishoudens nog maar voor één verslagjaar beschikbaar.