Visserij; vanaf 1930

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Beschrijving van de statistiek over de visserij vanaf 1930. Het betreft gegevens over de schepen van de visserijvloot, de waarde en hoeveelheden in dood gewicht van de aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren en tot slot gegevens over de hoeveelheden gevangen vis, schaal- en schelpdieren.

Doelpopulatie

De zee- en kustvisserij in Nederland. Visserij voor recreatie is hier buiten beschouwing gelaten.

Statistische eenheid

Aantallen in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen ingeschreven visserijvaartuigen en actieve visserijvaartuigen.
Hoeveelheden in tonnen en de waarde in euro's van de aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren. Hoeveelheden in tonnen van gevangen vis, schaal- en schelpdieren.

Aanvang onderzoek

De geregistreerde visserijvloot, hoeveelheden en waarde van vis, schaal- en schelpdieren zijn vanaf 1930 bekend.
Over de periode 1940 tot en met 1945 zijn geen gegevens beschikbaar. In 1982 is de eigen waarneming door het CBS voor de visserijstatistiek gestopt, wegens vermoede onbetrouwbaarheid van de gegevens. Over de periode 1981 tot en met 1993 zijn geen gegevens over aanvoer in Nederlandse havens beschikbaar.

Frequentie

Alle gegevens zijn jaarlijks beschikbaar.

Publicatiestrategie

Zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn worden deze op StatLine geplaatst.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De visserijstatistieken zijn gebaseerd op integrale waarnemingen.

Waarnemingsmethode

In de periode 1930 – 1982 had het CBS een eigen waarneming van de visserijstatistiek. Verder worden de gegevens verzameld door het Productschap Vis, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

1. De gegevens van geregistreerde visserijvloot zijn afkomstig van het Ministerie van EL&I (voorheen Ministerie van Landbouw). Gegevens van de actieve schepen uit de vloot zijn afkomstig van het LEI.
2. De gegevens van de hoeveelheden van de aangevoerde vis en schaaldieren in dood gewicht zijn afkomstig van eigen waarneming (tot 1982) en sinds 1994 van het Ministerie van EL&I. De gegevens van de hoeveelheden van de aangevoerde schelpdieren zijn afkomstig van het Productschap Vis.
3. De gegevens van de waarde van de aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren zijn tot 1982 afkomstig van eigen waarneming. Vanaf 1994 wordt de waarde berekend uit gegevens van het Productschap Vis.
4. De gegevens over de hoeveelheid gevangen vis, schaal- en schelpdieren zijn afkomstig van het Ministerie van EL&I.

Gegevens van de visserij zijn deels eerder gepubliceerd in de CBS-publicaties:
Statistische gegevens over de Nederlandse visserij 1930 – 1948;
Statistiek van de visserij 1950 – 1980;
Maandstatistiek van de visserij 1953 – 1967;
Maandcijfers van de visserij 1968 - augustus 1982 en de
Maandstatistiek van de landbouw tot en met november 1998.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij ontvangst geanalyseerd door het CBS. Gegevens worden op plausibiliteit gecontroleerd door vergelijkingen met voorgaande jaren. Gegevens tot 1982 zijn overgenomen uit de hierboven genoemde CBS-publicaties.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De hoeveelheden gevangen en aangelande vis, schaal- en schelpdieren worden opgegeven in kilogrammen. De waarde van de vis, schaal- en schelpdieren worden berekend uit de prijs per kilogram.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers worden jaarlijks gepubliceerd en zijn in de tijd vergelijkbaar.

Er vinden bij definitie van de visserijvloot vanaf 1930 enkele malen aanpassingen plaats. Onder Nederlandse vlag varende vloot van de zee-, kust- en IJsselmeervisserij is in latere jaren minder breed gedefinieërd tot onder Nederlandse vlag varende vloot van de zeevisserij en de kustvisserij.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Als aan de betrouwbaarheid van de gegevens wordt getwijfeld, dan zijn deze gegevens niet beschikbaar.
Bijvoorbeeld: na de opheffing van de veilplicht in december 1971 waren de vissers niet meer verplicht hun gevangen vis via afslagen te verkopen. Aanvankelijk had dit voor de registratie ten behoeve van de statistiek weinig gevolgen. Toen de E.G. echter in 1977 overging tot quotering van een aantal vissoorten, veranderde dit beeld. Als gevolg van de twijfel aan de betrouwbaarheid van de gegevens is de Statistiek van de Visserij op het CBS gestopt. De visserijstatistiek is daarna opnieuw opgepakt. De gegevens werden toen niet meer uit eigen waarneming maar van het Ministerie van EL&I en van het Productschap Vis verkregen.