Vermogensstatistiek huishoudens (vanaf 1 januari 2006)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beeld geven van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland.

Doelpopulatie

Bevolking van Nederland in particuliere huishoudens op 31 december van het jaar voor een onderzoeksjaar. Uitgezonderd personen die in instellingen, inrichtingen en tehuizen verblijven en (personen in) particuliere huishoudens waarvan geen gegevens vastgesteld konden worden.

Statistische eenheid

Huishouden.

Aanvang onderzoek

Het betreft een statistiek in ontwikkeling waarvoor per 1-1-2006 de eerste gegevens beschikbaar zijn.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Twee jaar na afloop van elk onderzoeksjaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd. Een jaar later worden deze voorlopige cijfers vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Met ingang van 2012 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten tot en met 2011 zijn gebaseerd op een steekproef. Om vergelijking tussen 2012 en 2011 mogelijk te maken zijn voor 2011 zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming opgenomen.

Waarnemingsmethode

Registraties.

Berichtgevers

Belastingdienst.

Steekproefomvang

De Vermogensstatistiek is vanaf 2012 een integraal onderzoek. Voor de Vermogensstatistiek 2011 en eerder geldt als basis een steekproef. De informatie is verzameld voor iedereen die deel uitmaakt van het huishouden van de personen die tot het panel van de steekproef behoren. In 2005 omvat de totale steekproef circa 250 duizend personen in circa 88 duizend huishoudens.

Weging

In verband met integrale waarneming is vanaf 2012 is weging niet meer nodig. Voor 2011 en eerder werd bij de ophoging van de steekproef naar de bevolking gecorrigeerd voor het verschil in trekkingskans. De kans dat een persoon wordt opgenomen in de steekproef is omgekeerd evenredig met het aantal personen in het huishouden. Ophoging gebeurt met behulp van Horvitz-Thomson schatters.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Vanaf 2012 is de statistiek gebaseerd op integrale waarneming. Bij de Vermogensstatistiek 2011 en eerder zijn de uitkomsten gebaseerd op een steekproef waarbij sprake is van een onbetrouwbaarheidsmarge.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij vergelijking in de tijd moet rekening gehouden worden met wijzigingen, waaronder:

  • Overgang van waarneming op basis van steekproef naar integrale waarneming in 2012.
  • Vanaf 2012 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Namelijk, alle kleine tegoeden worden dan ook waargenomen.
  • Wijziging in de wetgeving inkomstenbelasting 2001 en de vermogensbelasting. Voor het vaststellen van het vermogen 2001 en later zijn ten opzichte van 2000 meer registraties gebruikt.
  • In 2001 is een revisie doorgevoerd waardoor er veranderingen hebben plaats gevonden in de afleidingen van inkomen en enkele andere variabelen.

Beschrijving kwaliteitstrategie

-

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens.