Varkensstapel

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het aantal varkens (de varkensstapel) aanwezig bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

De varkensstapel wordt berekend sinds 1981.

Frequentie

Er zijn per jaar twee peildata: 1 april en 1 december.

Publicatiestrategie

Zodra gegevens geanalyseerd zijn worden deze op StatLine geplaatst en verzonden aan Eurostat.  De cijfers van april worden op StatLine geplaatst in oktober en die van december in februari van het volgende jaar. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De berekening  over peildatum 1 april is geheel gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling.

De berekeningen over de peildatum 1 december is gebaseerd op steekproefonderzoek onder agrarische bedrijven met varkens.

Onderzoekspopulatie

Agrarische bedrijven met varkens met een economische omvang groter dan 3 NGE die zijn vastgelegd in het Bedrijfsregistratiesysteem (BRS) van de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV.De NGE (Nederlandse Grootte-eenheid) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt. Bedrijven kleiner of gelijk aan 3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een bedrijf met maximaal 12 zeugen.

Steekproefomvang

De steekproef omvat circa 3.000 bedrijven van in totaal circa 7.600 bedrijven met varkens (peiljaar 2009).

Waarnemingsmethode

Dataverzameling vindt plaats via enquêtering. 

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij binnenkomst op microniveau gecontroleerd op direct aanwijsbare fouten en gecorrigeerd. Bij de verdere analyse (op meso- en macroniveau) wordt op plausibiliteit van de gegevens gecontroleerd, o.a. door relatiecontroles en vergelijkingen met vorig jaar.

Weging

Ophoging op basis van totalen (kaders) uit de Landbouwtelling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De cijfers voor peildatum april zijn gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling. De Landbouwtelling is een integrale telling en kent een bijna 100 procent en kwalitatief goede respons. De cijfers voor de peildatum december wordt verkregen op basis van steekproefonderzoek en opgehoogd op basis van de Landbouwtelling. Voor de steekproefresultaten geldt dat de marge van het totaal aantal varkens kleiner is dan 2 procent bij een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.