Varkensstapel

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het aantal varkens (de varkensstapel) aanwezig bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

De varkensstapel wordt berekend sinds 1981.

Frequentie

Er zijn per jaar twee peildata: 1 april en 1 december.

Publicatiestrategie

Zodra gegevens geanalyseerd zijn worden deze op StatLine geplaatst en verzonden aan Eurostat. De cijfers van april worden op StatLine geplaatst in september en die van december in februari van het volgende jaar.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De berekening  over peildatum 1 april is geheel gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling.

De berekening over de peildatum 1 december is gebaseerd op steekproefonderzoek onder agrarische bedrijven met varkens.

Onderzoekspopulatie

Agrarische bedrijven met varkens met een economische omvang van 3000 SO of meer. Onder agrarische bedrijven wordt verstaan bedrijven die landbouwgewassen telen of dieren houden met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen. Sinds 2016 is inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) leidend bij de bepaling of er sprake is van een agrarisch bedrijf volgens de Landbouwtelling. Hiermee wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

SO (Standaard Opbrengst) is een economische maat voor de omvang van een agrarisch bedrijf. SO is gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald en wordt uitgedrukt in euro. Bedrijven kleiner dan 3000 SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 9 vleesvarkens van 110 kg en zwaarder of 2 gedekte fokzeugen.

Steekproefomvang

De landbouwtelling is een integrale waarneming.
De steekproef voor de berekening over peildatum 1 december omvat circa 900 bedrijven van in totaal circa 3.300 bedrijven met varkens (peiljaar 2022).

Waarnemingsmethode

Dataverzameling vindt plaats via elektronische enquêtering.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden bij binnenkomst op microniveau gecontroleerd op direct aanwijsbare fouten en gecorrigeerd. Bij de verdere analyse (op meso- en macroniveau) wordt op plausibiliteit van de gegevens gecontroleerd, o.a. door relatiecontroles en vergelijkingen met vorig jaar.

Weging

Voor de berekening over peildatum 1 december vindt ophoging plaats op basis van totalen (kaders) uit de Landbouwtelling.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De cijfers voor peildatum april zijn gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling. Deze telling is integraal; het responspercentage bedraagt ruim 96 procent. De statistische betrouwbaarheid is zodoende praktisch 100 procent. Opgave voor de Landbouwtelling is wettelijk verplicht. Omdat de gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van diverse administratieve regelingen (subsidies, Meststoffenwet), is van meetfouten nauwelijks sprake.
De cijfers voor de peildatum december worden verkregen op basis van steekproefonderzoek en opgehoogd op basis van de Landbouwtelling. Voor de steekproefresultaten geldt dat de marge van het totaal aantal varkens kleiner is dan 2 procent bij een betrouwbaarheidsinterval van 95 procent.