Vacatures, kwartaalenquête

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van gegevens over het aantal vacatures in Nederland

Doelpopulatie

Bedrijven en instellingen in Nederland met personeel. Deze bedrijven en instellingen behoren tot de particuliere bedrijven of de overheid (de cao-sector overheid).

Statistische eenheid

Vacature.

Aanvang onderzoek

Gegevens over het totaal aantal vacatures in Nederland en de vacaturegraad zijn beschikbaar vanaf het 1e kwartaal van 1997. Gegevens over vacatures bij particuliere bedrijven zijn beschikbaar vanaf het 1e kwartaal van 1994 en over vacatures bij overheid en onderwijs vanaf het 4e kwartaal van 1992.

Frequentie

Elk kwartaal.

Publicatiestrategie

De gegevens worden ongeveer anderhalve maand na afloop van een kwartaal gepubliceerd. De cijfers over vacatures zijn definitief. De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog in geringe mate bijgesteld worden. De cijfers over de vacaturegraad zijn voorlopig en worden eenmalig aangepast bij de publicatie van de volgende kwartaalcijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Een gestratificeerde steekproef bij bedrijven en instellingen.

Waarnemingsmethode

Telefonische of schriftelijke benadering.

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel.

Steekproefomvang

Ongeveer 22 duizend instellingen en bedrijven. Zo’n  21 duizend behoren tot de particuliere bedrijven en 900 tot de overheid.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens worden gecontroleerd op consistentie. Gegevens die niet consistent zijn worden waar mogelijk aangepast. Onder consistentie wordt verstaan dat de gegevens voldoen aan de volgende relatie:

Vac(kw) = Vac(kw-1) + Ontstaan(kw) – Vervuld(kw) – Vervallen(kw)

waarbij:

Vac(kw): het aantal openstaande vacatures aan het eind van het huidige kwartaal;

Vac(kw-1): het aantal vacatures aan het eind van het vorige kwartaal;

Ontstaan(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is ontstaan;

Vervuld(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is vervuld;

Vervallen(kw): het aantal vacatures dat in het huidige kwartaal is vervallen.

Er worden ook seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers gepubliceerd. Hiermee zijn ontwikkelingen makkelijker te interpreteren en is een omslag in de stijging of daling van het aantal vacatures sneller vast te stellen. Bij de seizoencorrectie worden de oorspronkelijke kwartaalcijfers aangepast voor een jaarlijks terugkerend patroon van fluctuaties. De seizoencorrectie is gebaseerd op een model waarmee seizoeninvloeden zo stabiel mogelijk berekend worden. Een keer per jaar wordt het correctiemodel up-to-date gemaakt. Hierdoor kunnen de cijfers van het afgesloten verslagjaar nog veranderen. Over het algemeen zijn deze aanpassingen echter klein.

Weging

Het aantal waargenomen bedrijven en instellingen wordt per stratum (steekproefcel) opgehoogd naar het totaal aantal bedrijven in het desbetreffende stratum.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat het onderzoek berust op een steekproef dient rekening te worden gehouden met onnauwkeurigheden in de uitkomsten. Een maat hiervoor is de 95%-betrouwbaarheidsmarge. De relatieve betrouwbaarheidsmarge voor het totaal aantal vacatures is ongeveer 4 procent. Dit betekent dat het werkelijke aantal vacatures waarschijnlijk niet meer dan 4 procent afwijkt van het aantal vacatures dat met de steekproef is geschat. Voor het totaal aantal vacatures bij de cao-sector overheid is de betrouwbaarheidsmarge ongeveer 8 procent en voor de particuliere bedrijven 4 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op consistentie en jaarlijkse validatie van het seizoenpatroon.

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/jvs_esqrs_nl.htm