Uitstroom mbo naar arbeidsmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over uitstromers middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie van mbo uitstromers, direct en één tot en met vijf jaar na uitstroom. Gekeken wordt naar het al dan niet hebben van een baan of uitkering en naar diverse baankenmerken. Mbo uitstromers kunnen onderscheiden worden naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en studierichting. Daarnaast is informatie beschikbaar over het niveau en de leerweg, en over of binnen deze leerweg een diploma is behaald.

Doelpopulatie

Personen die op 1 oktober van een schooljaar een voltijd inschrijving in de beroepsopleidende leerweg (bol) of een inschrijving in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het bekostigd mbo hebben en die op 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

In StatLine staan gegevens over uitstromers mbo op de arbeidsmarkt vanaf schooljaar 2007/’08. Het gaat hierbij om personen met een bol voltijd of bbl inschrijving in het bekostigd mbo op 1 oktober 2007 die op 1 oktober 2008 niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Beschrijvend onderzoek op basis van registerinformatie.

Waarnemingsmethode

Gegevens over inschrijvingen in het mbo en over mbo-diploma's zijn afkomstig uit de ééncijferbestanden middelbaar beroepsonderwijs die het CBS ontvangt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze bestanden worden gebruikt om te bepalen welke personen op 1 oktober van een gegeven jaar een bol voltijd of bbl inschrijving in het mbo hebben. Ook bieden deze bestanden informatie over behaalde diploma’s. Gegevens over inschrijvingen in het voortgezet onderwijs (vo), volwassenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) zijn afkomstig uit respectievelijk de ééncijferbestanden vo, vavo en ho, die het CBS eveneens van DUO ontvangt. Met behulp van deze bestanden en het ééncijferbestand mbo wordt bepaald of deelnemers met een bol voltijd of bbl inschrijving op 1 oktober van een gegeven jaar op 1 oktober van het daaropvolgende jaar nog staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Verplichte elektronische gegevensverstrekkingen door onderwijsinstellingen die zijn bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) vormen de basis van de ééncijferbestanden. De arbeidsmarktgegevens in deze tabel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand.

Berichtgevers

Het CBS ontvangt van DUO bestanden met de door hen verzamelde gegevens over inschrijvingen en diploma’s in het bekostigd vo, vavo, mbo en ho.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand. Dezelfde procedure voert DUO ook uit bij het samenstellen van de ééncijferbestanden. Na ontvangst worden door het CBS aan deze bronbestanden persoonsgegevens uit de BRP en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld.

Weging

Niet van toepassing.

 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten


Nauwkeurigheid

 

Het is mogelijk dat personen meerdere mbo-diploma’s behaald hebben. Op Statline zijn personen vermeld met het hoogst behaalde diploma binnen de leerweg waarvoor zij ingeschreven zijn in het schooljaar voordat zij het onderwijs verlaten. Personen die geen diploma hebben behaald binnen de leerweg waarvoor zij ingeschreven staan in het schooljaar voordat zij het onderwijs verlaten, kunnen in sommige gevallen wel een diploma behaald hebben binnen een andere leerweg. Ook kunnen personen in een eerder schooljaar een diploma hebben behaald. Deze personen worden ingedeeld bij de personen die het mbo verlaten zonder diploma.

Van uitstromers mbo die op enig moment zijn teruggekeerd in bekostigd onderwijs wordt geen arbeidsmarktinformatie gegeven. Dit is omdat deze terugkeer van invloed kan zijn op de uiteindelijke arbeidsmarktsituatie. Bijvoorbeeld omdat een diploma van hoger niveau behaald wordt dan waar personen het mbo in eerste instantie mee verlieten. Het is ook mogelijk dat personen na verlaten van het mbo op enig moment niet-bekostigd onderwijs volgen. Daar heeft het CBS geen gegevens over. Van deze personen wordt dus wel de arbeidsmarktsituatie weergegeven.


Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

 

Niet van toepassing.

 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

 

De door DUO geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door specialisten van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in onderling overleg alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.