Uitgaven brandweer

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie verstrekken over de uitgaven van de gemeenten aan brandweer en rampenbestrijding in hun veiligheidsregio. De tabel start een nieuwe tijdreeks op.

Doelpopulatie

Alle gemeenten.

Statistische eenheid

Gemeente.

Aanvang onderzoek

Vanaf 2005.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Per jaar worden cijfers gepubliceerd. Een jaar wordt eerst als voorlopig cijfer gepubliceerd. Bij publicatie van het volgende jaar, wordt het definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming van alle gemeenten door team Decentrale overheden van sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen.

Waarnemingsmethode

De cijfers in deze tabel hebben als bron de statistiek Gemeenterekeningen en Gemeentebegrotingen en worden verantwoord op de post Brandweer en rampenbestrijding (functie 120) van deze rekeningen. De uitgaven zijn netto-uitgaven; de lasten minus de inkomsten. De lasten zijn ter dekking van de personele en materiële kosten. De inkomsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit dienstverlening.
De cijfers over openbare orde en veiligheid, functie 120 Brandweer en rampenbestrijding worden door team Rechtsbescherming en Veiligheid van sector Quartaire Sector bij team Decentrale overheden van sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen opgevraagd.

Berichtgevers

Alle gemeenten

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Op de door gemeenten aan het CBS verstrekte gegevens past het CBS kwaliteitstoetsen toe. Hierbij wordt gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en volgtijdelijkheid. Indien naar het oordeel van het CBS de gegevens, al dan niet na corrigeren, van onvoldoende kwaliteit zijn, worden deze niet op individueel veiligheidsregionaalniveau gepubliceerd en ook niet gebruikt bij het samenstellen van de overige publicaties naar provincies en landsdelen.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

De kwaliteit van de uitkomsten is afhankelijk van de werkwijze bij het aanleverende team Decentrale overheden van sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen. Zie hiervoor onderzoeksbeschrijving Financiën gemeenten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Redelijk.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitgangspunt is een integrale waarneming van de gemeenten.