Toerisme Caribisch Nederland

Wat behelst het onderzoek

Doel
Het onderzoek heeft als doel het inkomend toerisme op Bonaire, Saba en St. Eustatius te beschrijven. De focus ligt daarbij op het aantal toeristen dat de genoemde eilanden bezoekt, hun nationaliteit, en hoe lang men op het eiland verblijft.

Doelpopulatie
Toeristen die de eilanden Bonaire, Saba of St. Eustatius bezoeken.

Statistische eenheid
Personen.

Aanvang onderzoek
Januari 2012

Frequentie
De uitkomsten worden twee keer per jaar gepubliceerd.

Publicatiestrategie
De resultaten van het onderzoek worden onder andere gepubliceerd in StatLine-tabellen, nieuwsberichten op de website van het CBS, en de jaarlijkse CBS-publicatie “The Carribean Netherlands in figures”.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor dit onderzoek worden registers gebruikt.

Waarnemingsmethode
Gegevens worden verzameld uit bestaande registers.

Berichtgevers
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit registers van de Koninklijke Marechaussee en de Douane van Caribisch Nederland, waaronder het Border Management Systeem (BMS) en het General Declaration System (GENDECS). Daarnaast is gebruik gemaakt van de bevolkingsregisters van Caribisch Nederland (PIVA)  en Nederland (GBA). Er is ook gebruikgemaakt van de cijfers van Bonaire International Airport (BIA) en gegevens van de Havenmeester van Bonaire. Deze laatste twee registers worden vooral gebruikt ter controle.

Steekproefomvang
N.v.t.

Controle- en correctiemethoden
Er worden onder andere controles uitgevoerd door de verschillende registers met elkaar te vergelijken.

Weging
N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid
De cijfers die gepubliceerd worden, zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers. Dat betekent dat de cijfers afhankelijk zijn van de kwaliteit van de registers. Er zijn door het CBS uitvoerige plausibiliteitscontroles en correcties op deze registers uitgevoerd, onder andere door ze aan elkaar te relateren.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid
De cijfers zijn vergelijkbaar in de tijd. Vanwege de (relatief) kleine aantallen toeristen die Saba en St. Eustatius bezoeken, zijn de jaarcijfers voor deze twee eilanden betrouwbaarder dan de maandcijfers.

Beschrijving kwaliteitsstrategie
Verschillende registers zijn met elkaar geconfronteerd om fouten te herstellen en ontbrekende gegevens te vullen. De kwaliteit en vulling van de registers wordt gemonitord. Ten slotte worden er plausibiliteitscontroles uitgevoerd op de uitkomsten.