Theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek over de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek geeft informatie over het aantal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten en afgestudeerden aan deze instellingen naar enkele kenmerken van de opleiding en die van de doelpopulatie.

Doelpopulatie

Alle ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden en gepromoveerden aan de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek.

Statistische eenheid

Ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden en gepromoveerden.

Aanvang onderzoek

In StatLine wordt een tijdreeks vanaf 1990/’91 gepubliceerd.

Frequentie

Jaarlijks, definitieve cijfers.

Publicatiestrategie

Zodra over een nieuw studiejaar cijfers beschikbaar zijn, worden deze toegevoegd aan de nieuwe StatLine-tabel over de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Een geaggregeerde telling op instellingsniveau van het aantal ingeschrevenen en afgestudeerden.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquête door het CBS onder de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf het studiejaar 2009/’10 worden de gegevens over de ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten en afgestudeerden niet meer van deze instellingen verkregen, maar zijn ze afkomstig uit het eencijferbestand hoger onderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gegevens over de gepromoveerden zijn nog wel gebaseerd op de CBS-enquête onder de theologische universiteiten en Universiteit voor Humanistiek.

Berichtgevers

De theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek.

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

Het CBS controleert de gegevens die zij van de berichtgevers ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in het bronbestand.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gedurende het studiejaar 2005/’06 zijn zowel de theologische universiteit van Utrecht als die van Tilburg opgegaan in de reguliere universiteit van Tilburg. Dit leidde tot een flinke daling van het aantal ingeschrevenen. Daarna is in het studiejaar 2007/’08 de theologische universiteit van Kampen gefuseerd met het Theologisch Wetenschappelijk Instituut Leiden. Omdat laatstgenoemde instelling voorheen buiten de doelpopulatie van deze statistiek viel, leidde deze fusie vanaf dat 2007/’08 tot een flinke stijging van het aantal ingeschrevenen. Vanaf 2009/’10 komen de gegevens over ingeschrevenen uit het eencijferbestand van DUO. Als een student in dit bestand in een studiejaar meerdere inschrijvingen in het hoger onderwijs heeft, telt uitsluitend de hoofdinschrijving mee. Bij meerdere inschrijvingen van studenten aan de theologische universiteiten of de Universiteit voor Humanistiek enerzijds en de door de overheid bekostigde universiteiten anderzijds zal de inschrijving aan een van laatstgenoemde instellingen veelal de hoofdinschrijving zijn. Hierdoor is in 2009/’10 het aantal ingeschrevenen en eerstejaarsstudenten iets lager dan wanneer de instellingen nog zelf gegevens aan het CBS hadden verstrekt.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De door instellingen geleverde bronbestanden worden na binnenkomst door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met de berichtgevers alsnog verbeteringen in het bronbestand aangebracht.