Tandartspraktijken

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over de exploitatie van praktijken van tandartsen.

Doelpopulatie

Praktijken van tandartsen. De bedrijven zijn opgenomen in het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en daarin geclassificeerd naar hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Het gaat om de SBI praktijken van tandartsen (8513.1). Hiertoe behoren niet de praktijken van tandartsspecialisten kaakchirurgen en orthodontisten. De onderzoekspopulatie is bepaald aan de hand van het tandartsenbestand van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT) op peildatum 1 januari van het verslagjaar. Een praktijk is gedefinieerd als een praktijkadres waarop één of meer tandartsen werkzaam zijn. Deze populatie is aangevuld met bedrijven uit het ABR met hoofdactiviteit tandartspraktijk, die in het NMT-bestand ontbreken.

Statistische eenheid

Bedrijven in SBI-klasse 8513.1.

Aanvang onderzoek

1990

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn in principe definitief. Incidenteel kan nieuwe informatie aanleiding geven tot aanpassing. Aanpassing vindt alleen plaats als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Enquêteonderzoek gebaseerd op een steekproef uit alle bedrijven in SBI-klasse 8513.1. Bedrijven met 50 medewerkers of meer worden in ieder geval in de steekproef opgenomen.

Waarnemingsmethode

De informatie wordt verkregen door rechtstreekse enquêtering van tandartspraktijken. De enquêtegegevens worden uitsluitend gevraagd aan tandartsen-praktijkeigenaren. De tandartsen die geen (mede-)eigenaar van een praktijk zijn moeten de vragenlijst verder oningevuld terugsturen. Dit betreft niet-werkzame tandartsen, tandartsen in loondienst, tandartsen in instellingen e.d.. In het onderzoek over 1990 en 1991 zijn de tandartsen integraal waargenomen, sinds 1992 is sprake van waarneming op steekproefbasis. De enquête betreft gegevens over werkzame personen, gewerkte uren per week, samenstelling van de praktijk (aantal tandartsen en praktijkeigenaren) en kosten en opbrengsten. Vooralsnog worden alleen de gegevens met betrekking tot de opbrengsten en kosten gepubliceerd.

Berichtgevers

Bedrijven in SBI-klasse 8513.1.

Steekproefomvang

1000 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijven worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Partiële nonrespons (als de enquête niet volledig is ingevuld) en foutieve respons (als de enquête verkeerd is ingevuld) wordt ingeschat. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van data van dezelfde berichtgever uit eerdere verslagperiodes, als van data van vergelijkbare  berichtgevers uit de lopende verslagperiode. 

Weging

De volledige nonrespons (als de gehele opgave van het bedrijf ontbreekt) wordt in twee stappen ingevuld:

  1. de ontbrekende gegevens van grote bedrijven worden op het niveau van het individuele bedrijf ingeschat;
  2. bij de kleine bedrijven worden de responstotalen opgehoogd naar populatietotalen per deelpopulatie, waarbij de deelpopulaties worden ingedeeld op basis van SBI-klasse en grootteklasse van het aantal werkzame personen;
  3. Vanaf verslagjaar 2003 is een relatief grote onbetrouwbaarheid van de totale opbrengsten (totale bedrijfsopbrengsten plus financiële baten) geconstateerd. De totale opbrengsten zijn daarom gelijkgesteld aan de opbrengsten uit de Zorgrekeningen. De onderliggende verhouding van de variabelen uit de enquête is in stand gebleven.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De opbrengsten die zijn overgenomen uit de Zorgrekeningen zijn vrijwel volledig gebaseerd op gegevens van de zorgverzekeraars. Aanvullend zijn de overige opbrengsten en eigen betalingen geschat. Dit betreft ongeveer 12% van de totale opbrengsten. Dit totale bedrag wordt zeer betrouwbaar geacht vanwege de bijna integrale waarneming van de gegevens.
Voor de overige variabelen geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op steekproefonderzoek waarbij met een zekere onbetrouwbaarheidsmarge rekening moet worden gehouden. De aantallen in de tabel zijn daarom afgerond op honderdduizendtallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het CBS verzamelt vanaf 1990 bedrijfsgegevens van praktijken van tandartsen. Vanaf verslagjaar 2003 is een nieuwe berekeningsmethodiek gebruikt gebaseerd op de opbrengsten uit de Zorgrekeningen. Deze methodewijziging heeft geen invloed op de vergelijkbaarheid met eerdere jaren.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  2. kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  3. confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.