Statistiek van het spoorvervoer

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over het goederenvervoer over het spoor.
De gegevens bevatten informatie over de vervoerde lading en de vervoersstroom (binnenlands vervoer en internationaal vervoer).

Doelpopulatie

Alle wagonverplaatsingen ten behoeve van het goederenvervoer geheel of gedeeltelijk gemaakt op het Nederlandse spoorwegennet.

Statistische eenheid

Een wagonverplaatsing ten behoeve van het goederenvervoer.

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn maand- en jaarcijfers opgenomen vanaf 1996.

Frequentie

De aanlevering van grondmateriaal van Raillion vindt plaats op maandbasis, ACTS stuurt elk kwartaal de informatie aan het CBS.

Kerncijfers worden op kwartaalbasis geactualiseerd, detailinformatie wordt slechts éénmaal per jaar op basis van complete jaarcijfers samengesteld.

Publicatiestrategie

Kernvariabelen worden per kwartaal gepubliceerd.
Detailinformatie verschijnt jaarlijks in definitieve vorm. Er staat een digitaal publicatiebestand (binnenlands en internationaal vervoer) ter beschikking voor klanten die uitgebreidere informatie willen ontvangen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale waarneming van alle wagonverplaatsingen op het Nederlandse spoorwegennet.

Waarnemingsmethode

Sinds de liberalisering van het spoorvervoer komen er steeds meer vervoersmaatschappijen op het spoor. Railion (vroeger NS-Cargo) was lange tijd de enige, in 2005 waren er vijf maatschappijen en in 2006 hebben acht maatschappijen (bron: www.railcargo.nl) een vergunning om goederen over het spoor te vervoeren. Naast Railion levert ook ACTS cijfers aan het CBS. Met de overige ondernemingen worden momenteel afspraken gemaakt voor de levering van informatie.

Railion levert gedetailleerde cijfers op wagonniveau aan het CBS. ACTS stuurt een geaggregeerd overzicht van haar vervoer. De gegevens hebben betrekking op het traject, het totaal vervoerde gewicht per traject, de goederensoort en het aantal wagons.

Berichtgevers

Vervoersmaatschappijen betrokken bij het vervoer van goederen over het Nederlandse spoorwegennet.

Steekproefomvang

Het betreft een integrale waarneming van wagonverplaatsingen bij de twee grotere vervoersondernemingen; rangeerverplaatsingen zijn hiervan uitgezonderd.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden hebben vooral te maken met de volledigheid van het beschikbare grondmateriaal.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

-

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek van het spoorvervoer vindt al sinds 1992 op vergelijkbare wijze plaats. Oudere gegevens echter zijn inhoudelijk nagenoeg volledig vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

-