Sportaccommodaties

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek Sportaccommodaties geeft een beschrijving van personeel (niet) in loondienst en samenstelling van baten en lasten van bij de Kamer van Koophandel geregistreerde sportaccommodaties (exclusief jachthavens). De gegeven kunnen worden uitgesplitst naar zwembaden en overige sportaccommodaties (overdekte en openlucht sportaccommodaties).

Doelpopulatie

Particuliere exploitanten van sportaccommodaties (exclusief jachthavens) die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Accommodaties op een bungalowpark of die deel uitmaken van een attractiepark worden niet waargenomen.

Statistische eenheid

Commerciële (eenmanszaken, nv’s en bv’s) en niet-commerciële organisaties (stichtingen) die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met als hoofdactiviteit de exploitatie van één of meerdere accommodaties.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek in min of meer de huidige vorm is gestart in 1988.

Frequentie

Driejaarlijks.

Publicatiestrategie

In jaar t verschijnen de definitieve cijfers over jaar t-2.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor het onderzoek wordt driejaarlijks de sportaccommodaties in doelpopulatie geënquêteerd.

Waarnemingsmethode

Elektronische enquête door het CBS. Respondenten kunnen op verzoek een papieren vragenlijst invullen.

Berichtgevers

Particuliere exploitanten van sportaccommodaties.

Steekproefomvang

Integraal.

Controle- en correctiemethoden

De (gedeeltelijk) ontbrekende of niet plausibele informatie van respondenten wordt bijgesteld op basis van gemiddelden en verdeelfracties van vergelijkbare sportaccommodaties.

Respons

De respons van de statistiek is gemiddeld 70 procent.

Weging

Van de sportaccommodaties die geen (bruikbaar) enquêteformulier terugstuurden, zijn de uitkomsten via weging (of ophoging) bijgeschat. De wegingsfactor is berekend per grootteklasse en type accommodatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het populatiekader zal nooit foutloos zijn. Als fouten worden overdekking en onderdekking onderscheiden. De overdekking bestaat uit eenheden die ten onrechte in het kader zijn opgenomen, omdat ze bijvoorbeeld niet meer bestaan of in een andere eenheid zijn opgegaan. Onder de onderdekking wordt het ontbreken van eenheden verstaan, bijvoorbeeld omdat zij later (met vertraging) in het kader worden opgenomen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 1988 zijn de cijfers op een vergelijkbare manier samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De gegevens zijn gecontroleerd en gecorrigeerd totdat de uitkomsten en kengetallen op mesoniveau stabiel en plausibel waren.