SAM-rekeningen; middelen en bestedingen naar huishoudenstypen

Wat behelst het onderzoek
Doel

Het geven van een kwalitatieve beschrijving van de verdeling van de middelen en bestedingen van de sector huishoudens in de nationale rekeningen over vijf huishoudenstypen.

Domeinbeschrijving

In de SAM-rekeningen voor de huishoudens worden onder andere de primaire en secundaire inkomensverdeling en de inkomensbesteding uitgesplitst naar huishoudenstypen. De belangrijkste variabelen zijn de beloning van werknemers, het primair inkomen, het beschikbaar inkomen, de consumptieve bestedingen en de besparingen. Het primair inkomen is het saldo van de primaire inkomensverdelingsrekening, het beschikbaar inkomen is het saldo van de secundaire inkomensverdelingsrekening en de besparingen is het saldo van de inkomensbestedings-rekening.

Er wordt gepubliceerd op het niveau van vijf onderscheiden typen huishoudens op basis van de voornaamste bron van inkomen van het huishouden.

Het begrip huishoudens heeft betrekking op de sector huishoudens, één van de sectoren waarin de nationale economie kan worden onderverdeeld (naast huishoudens: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens). De sector huishoudens bevat alle natuurlijke personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Huishoudens omvatten niet alleen op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, maar ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen, internaten en dergelijke. Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben, wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend.

Aanvang onderzoek

De huidige reeks loopt vanaf  het verslagjaar 1995.

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

De SAM-tabellen volgen de publicatiestrategie van de Nationale Rekeningen. Er zijn twee publicatiemomenten van de SAM-rekeningen. Na afloop van het verslagjaar worden na 8 en 32 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd.

Nieuwe cijfers worden jaarlijks in augustus gepubliceerd op StatLine, de elektronische database van het CBS. Een selectie van de cijfers wordt jaarlijks gepubliceerd in de papieren publicatie ‘Nationale Rekeningen’.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd
Belangrijkste bronnen

De gepubliceerde SAM-tabellen over middelen en bestedingen van huishoudens worden samengesteld op basis van de macro-economische totalen van de sectorrekeningen van de huishoudens, het Inkomens Panelonderzoek, het Budgetonderzoek en de Gemeentelijke Basisadministratie.

Globale structuur integratiekader

Macro-totalen van de Nationale rekeningen worden met behulp van informatie uit diverse databronnen over de huishoudenstypen verdeeld.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De SAM-rekeningen over inkomens en bestedingen van huishoudens volgen de continuïteitsstrategie van de Nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele.

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar voor 3-jaars voortschrijdende gemiddelden over de periode 1995 tot en met 2004. Een nieuwe reeks start vanaf 2005, zodat data vanaf 2005 vergelijkbaar zijn met latere jaren.

De uitkomsten vertonen op jaarbasis hier en daar relatief grote mutaties. Daarom worden de data gepubliceerd op basis van 3-jaars voortschrijdende gemiddelden voor de definitieve jaren. De uitkomsten geven een goed beeld van de verdeling van de middelen en bestedingen naar huishoudenstypen.

Revisies

Eens in de ongeveer tien jaar worden de Nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden conceptuele veranderingen, nieuw beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De meest recente revisie vond plaats over verslagjaar 2001.

Bij een revisie van de Nationale rekeningen worden de SAM-rekeningen voor huishoudens ook gereviseerd. De SAM-cijfers dienen aan te sluiten op de nieuwe nationale totalen. Na een revisie wordt voor een beperkte periode een nieuwe tijdreeks samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Vanuit het bronmateriaal wordt per huishoudenstype een raming gemaakt van de verschillende transacties. De ontwikkelingen van de variabelen worden per huishoudenstype beoordeeld op plausibiliteit en op de aansluiting op de nationale cijfers.