Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van informatie over de ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen per maand.

Domeinbeschrijving

Het onderzoek gaat over het totaal van de in- en uitvoer van goederen.

Aanvang onderzoek

De reeks met als basisjaar 2015 begint in januari 1995 en is op 11 oktober 2018 voor het eerst gepubliceerd. De stopgezette reeks met als basisjaar 2010 is te vinden in het archief.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden ongeveer zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers zijn beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. De maandgegevens sluiten aan bij de gegevens van de in- en uitvoer in de kwartaalrekeningen. Dit betekent dat de gegevens voorlopig zijn totdat de gegevens in de kwartaalrekeningen definitief zijn vastgesteld.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De basis voor de berekening wordt gevormd door de waardestromen (in euro’s) van de buitenlandse goederenhandel zoals die maandelijks door het CBS worden gemeten. Hieruit worden waardemutaties berekend, die vervolgens op een gedetailleerd niveau van goederengroepen worden gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Dit resulteert in de volumeontwikkeling van de in- en uitvoer. Wanneer nu de waardeontwikkeling van de totale uitvoer respectievelijk invoer gedeeld wordt door de volumeontwikkeling van de totale uitvoer respectievelijk invoer, dan resulteert de prijsontwikkeling van de uitvoer dan wel de invoer. De ruilvoetontwikkeling is de prijsontwikkeling van de totale uitvoer gedeeld door de prijsontwikkeling van de totale invoer.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisies

De cijfers over de ruilvoet, invoer- en uitvoerprijs kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen.
Bovendien worden de prijsontwikkelingen per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.