Regionale rekeningen voor huishoudens

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van een kwantitatieve beschrijving van een deel van de inkomensrekening van huishoudens in regio’s. Het is een regionalisering van enkele nationale totalen uit de nationale rekeningen.

Domeinbeschrijving

De regionale rekeningen voor huishoudens bevat de primaire en secundaire inkomensverdeling. De belangrijkste variabelen zijn het primair inkomen en het beschikbaar inkomen. Dit zijn de balansposten van respectievelijk de primaire en de secundaire verdeling van de inkomensrekening.

Er wordt gepubliceerd op het niveau van landsdelen en provincies.Het begrip huishoudens heeft betrekking op de sector huishoudens, één van de vijf sectoren waarin de nationale economie kan worden onderverdeeld (naast huishoudens: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens). De sector huishoudens bevat alle natuurlijke personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Huishoudens omvatten niet alleen op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, maar ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen, internaten, en dergelijke. Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben, wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend.

Aanvang onderzoek

De huidige reeks loopt vanaf verslagjaar 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Er zijn twee publicatiemomenten van de regionale rekeningen voor huishoudens waarbij sprake is van betere en meer gedetailleerde statistische informatie. Binnen 24 en 36 maanden na afloop van een verslagjaar worden respectievelijk de voorlopige en definitieve cijfers gepubliceerd.

De cijfers worden jaarlijks in december beschikbaar gesteld via StatLine, de elektronische database van het CBS.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen zijn het Inkomens Panelonderzoek (IPO) en de nationale rekeningen.

Globale structuur integratiekader

Feitelijk gaat het bij de regionale rekeningen voor huishoudens niet om een integratiekader, maar worden de nationale totalen zo goed mogelijk regionaal toegedeeld. De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Ja. De regionale rekeningen voor huishoudens volgen de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele.

Revisies

Eens in de vijf à tien jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden conceptuele veranderingen, nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De meest recente revisie vond plaats over verslagjaar 2010.

Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de regionale rekeningen voor huishoudens ook gereviseerd. De regionale cijfers dienen aan te sluiten op de nieuwe nationale totalen. Voor een beperkte periode wordt een tijdreeks samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De regionale rekeningen voor huishoudens worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld. Vanuit het bronmateriaal wordt per regio een raming gemaakt van de verschillende transacties.De ontwikkeling van de variabelen worden per bedrijfsgroep en per regio beoordeeld op plausibiliteit en op de aansluiting met de nationale cijfers. Hierbij wordt ook informatie uit externe bronnen gebruikt.