Regionale economische jaarcijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Regionale economische jaarcijfers geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio’s binnen een land, die aansluit op de nationale rekeningen. De nadruk ligt op de productieprocessen in de verschillende regio’s.

Domeinbeschrijving

Er wordt gepubliceerd op het niveau van 52 regio’s (COROP-plus) en 37 bedrijfsklassen. De belangrijkste variabelen zijn: Productie, Intermediair verbruik, Toegevoegde waarde, Beloning, Exploitatieoverschot, Arbeidsvolume en Investeringen in vaste activa.

Aanvang onderzoek

De huidige reeks loopt vanaf verslagjaar 2001. Er wordt gewerkt aan een tijdreeks vanaf 1995.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks: T-1 voorlopig, T-2 Nader voorlopig, T-3 Definitief. Zoals de nationale rekeningen. Van het voorlopig jaar (T-1) worden uitsluitend ontwikkelingscijfers op een hoog aggregatieniveau gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De cijfers van de regionale rekeningen dienen volledig aan te sluiten op de nationale totalen uit de nationale rekeningen. De belangrijkste bronnen zijn de diverse productiestatistieken (Impect) en de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL).

Globale structuur integratiekader

Feitelijk gaat het bij de regionale rekeningen niet om een integratiekader. De nationale totalen worden zo goed mogelijk regionaal toegedeeld. De regionale rekeningen worden wel zoveel mogelijk ‘bottom-up’ samengesteld. Vanuit het grondmateriaal wordt per bedrijfsgroep een raming gemaakt van de variabelen per regio. Eén controle is dat de som van de regionale cijfers het nationale totaal dient te benaderen. Verder wordt de ontwikkeling van die variabele per bedrijfsgroep per regio op plausibiliteit beoordeeld.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De regionale rekeningen volgt zoveel mogelijk de continuïteitsstrategie van nationale rekeningen. Ook op regionaal niveau geldt dus dat het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker is dan het niveau. Correcties en nieuwe bronnen worden daarom soms pas bij een revisie doorgevoerd.

Revisies

Eens in de vijf à tien jaar worden de nationale rekeningen gereviseerd. De regionale rekeningen worden dan ook gereviseerd. De regionale cijfers dienen aan te sluiten op de nieuwe nationale totalen. Verder wordt er dan een nieuwe regionale structuur bepaald. Nieuwe bronnen worden ingezet en eventuele fouten worden gecorrigeerd. Voor een beperkte periode (bijvoorbeeld tot de vorige revisie) wordt een tijdreeks samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Voor de regionale rekeningen zijn de nationale rekeningen, dus ook de kwaliteit ervan, een gegeven. De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk ‘bottom-up’ samengesteld. Vanuit het grondmateriaal (productiestatistieken bijvoorbeeld) wordt per bedrijfsgroep een raming gemaakt van de variabelen per regio. Eén controle is dat de som van de regionale cijfers het nationale totaal dient te benaderen. Verder wordt de ontwikkeling van die variabele per bedrijfsgroep per regio op plausibiliteit beoordeeld. Hierbij wordt ook informatie uit externe bronnen in ogenschouw genomen.

Ook voor de regionale rekeningen geldt dat de verschillen tussen de opeenvolgende ramingen systematisch worden gevolgd.