Productiestatistiek industrie

Wat behelst het onderzoek

Doel

De jaarlijkse productiestatistiek van de industrie verschaft inzicht in de verschillende opbrengsten en kosten van de bedrijfstak. Tevens levert deze statistiek informatie op over de ingekochte grond- en hulpstoffen.

Doelpopulatie

Bedrijven in de industrie

Steekproefeenheid

Bedrijf

Aanvang onderzoek

..

Frequentie

Jaar

Publicatiestrategie

..

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale verzameling bij bedrijven met 20 of meer werknemers aangevuld met steekproef uit de kleinere bedrijven.

Waarnemingsmethode

Enquête

Berichtgevers

Ondernemers

Steekproef- en populatieomvang

Ruim 13.000 bedrijven

Controle en correctiemethoden

..

Weging

..

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

..

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

..

Beschrijving kwaliteitsstrategie

..