Prijsindex Uitzend- en Uitleenpersoneel

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten van uitzend- en uitleenbedrijven.

Doelpopulatie

Uitzend- en uitleenbedrijven (SBI 74501 Uitzendbureaus en SBI 74502 Uitleenbedrijven).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

2006. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De basis van het onderzoek is het panel van de “Marktmonitor” van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Het bedrijvenpanel levert de data elke 4 weken.

Waarnemingsmethode

Gerealiseerde uurtarieven. Voor gerealiseerde uurtarieven worden na afloop van het kwartaal de door het uitzendbureau uitgezonden uren en de daarbij behorende omzetten per functie en per vakgebied opgevraagd. Het quotiënt hiervan is het gerealiseerde uurtarief. Er wordt een onderverdeling gemaakt in de deelmarkten Fase A en Fase B/C en in de vakgebieden Administratief, Medisch, Industrie en Technisch.

Berichtgevers

Vaste groep uitzend- en uitleenbedrijven die in de “Marktmonitor” zitten van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).

Steekproefomvang

Het panel van de “Marktmonitor” bevat 25 bedrijven met 48 labels, waaronder 9 grote uitzendbureaus en 16 MKB-uitzendondernemingen.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar schijnbaar onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2006 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 99 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.