Prijsindex notariaat

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten van notariskantoren.

Doelpopulatie

Notariskantoren (SBI 7411.3).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2002. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het vierde kwartaal van 2003, die van de jaarstatistiek vanaf 2002.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal en elk jaar uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS. Deze steekproef is aangevuld met enkele bedrijven die in 2003 aan het pilotonderzoek voor de prijswaarneming meewerkten.

Waarnemingsmethode

Na afloop van elk kwartaal en elk jaar wordt een vragenlijst aan de bedrijven uit het panel gezonden.

Voor de kwartaalstatistiek wordt bij kantoren met minder dan 100 werknemers halverwege het kwartaal gevraagd naar modelprijzen. Bij kantoren met meer 100 of meer werknemers wordt na afloop van het kwartaal gevraagd naar de voor de klant gewerkte uren en de bijbehorende opbrengsten van die periode. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend door de opbrengst door het aantal uren te delen. Voor de jaarstatistiek wordt gevraagd naar standaarduurtarieven.

Berichtgevers

Vaste groep notariskantoren (panel).

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 102 bedrijven met meer dan vijf werknemers. Bij de jaarstatistiek gaat het om 85 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2002 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met omzetten uit de Productiestatistiek Rechtskundige diensten 2002. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het berekenen van prijsontwikkelingen van de unieke diensten van notariskantoren is moeilijk. Om toch een eenheid te hebben die door de tijd vergelijkbare cijfers oplevert, is de statistiek onder meer gebaseerd op gewerkte uren; er worden gerealiseerde uurtarieven gemeten. Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 95 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

De jaarcijfers in de kwartaal- en jaarstatistiek komen niet noodzakelijkerwijs overeen. Er kunnen verschillen zijn omdat:

  • de jaarcijfers in de kwartaalstatistiek zijn berekend uit geënquêteerde kwartaalcijfers op basis van gerealiseerde uurtarieven en modelprijzen, de jaarcijfers in de jaarstatistiek zijn berekend uit geënquêteerde jaarcijfers over standaarduurtarieven;
  • de jaar- en de kwartaalstatistiek op een verschillend panel van notariskantoren gebaseerd zijn;
  • de jaar- en de kwartaalstatistiek een verschillend basisjaar hebben.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie

Prijsindexcijfers Notariaat

Pilotonderzoek naar een prijsindexstatistiek voor het notariaat