Prijsindex koeriersdiensten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten van koeriers.

Doelpopulatie

Koeriersbedrijven (SBI 6412.2) m.u.v. nationale posterijen.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2003. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het derde kwartaal van 2004.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS. Deze steekproef is aangevuld met enkele bedrijven die in 2004 aan het pilotonderzoek voor de prijswaarneming meewerkten.

Waarnemingsmethode

Voor de modelprijzen worden halverwege het kwartaal de prijzen van een aantal modeldiensten opgevraagd. De modelprijzen hebben betrekking op de meest voorkomende diensten. De diensten die de bedrijven leveren kunnen worden omschreven als: van deur-naar-deur vervoer van documenten en pakketten met een bepaalde tijdsdruk. De diensten verschillen onderling in leveringssnelheid en al of niet gebruiken van een distributienetwerk. Subcontracting (waarbij de klant een ander koeriersbedrijf is) valt buiten de waarneming.

Berichtgevers

Vaste groep koeriersbedrijven (panel).

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 32 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2003 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met omzetten uit de Productiestatistiek 2002. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 98 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.