Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK), 2010 = 100

Wat behelst het onderzoek

Doel

De prijsontwikkeling weergeven van de voorraad bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.

Doelpopulatie

De voorraad bestaande koopwoningen.

Statistische eenheid

Bestaande koopwoning.

Aanvang onderzoek

De PBK is beschikbaar vanaf januari 1995. Deze cijfers zijn 24 januari 2008 voor het eerst gepubliceerd.  Op 21 augustus 2009 is de gemiddelde verkoopprijs - eveneens beschikbaar vanaf januari 1995 - voor het eerst gepubliceerd. Vanaf 21 januari 2010 is de PBK ook beschikbaar naar 40 COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) – eveneens vanaf januari 1995. De totale waarde van de verkoopprijzen is sinds 21 juni 2010 eveneens beschikbaar vanaf januari 1995.
Vanaf 21 februari 2013 zijn de gewichten gebaseerd op de waarde van de woningvoorraad en niet meer op de som van de verkoopprijzen van de woningen die zijn verkocht in een recent jaar. Daarnaast zijn de twee tabellen met het jaar 2005 als basis stopgezet. Hiervoor in de plaats worden de PBK-reeksen in drie nieuwe tabellen met 2010 als basisjaar gepubliceerd. Daarbij is het detailniveau in de publicaties teruggebracht vanwege de forse afname in het aantal verkopen.
Bij de publicatie op 21 februari 2014 zijn de gewichten verder aangescherpt. De nieuwe gewichten zijn gebaseerd op de voorraad koopwoningen in plaats van op de totale woningvoorraad. Deze nieuwe gewichten zijn ingezet vanaf 2008. Dit betekent dat de PBK voortaan de prijsontwikkeling volgt van de totale voorraad bestaande koopwoningen. Het effect van deze revisie op de prijscijfers van 2008 tot en met 2013 is zeer klein.

Frequentie

Maand.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn direct definitief. Circa 21 dagen na verslagmaand worden er nieuwe cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Deze prijsindex is het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en het Kadaster. Het Kadaster legt alle verkooptransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de verkoopprijs, het adres van de woning, het woningtype en de overdrachtsdatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de verkoopprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze verkochte woningen.

In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode. Een uitgebreide beschrijving van de SPAR-methode en de uitvoering van het onderzoek is te vinden in het artikel Prijsindex Bestaande Koopwoningen Methodebeschrijving.

In de verkoopprijs is de aanwezige grond inbegrepen, tenzij er sprake is van erfpacht. Bij het onderzoek blijven de volgende typen woningen buiten beschouwing:
- Woonwagens en woonboten (dit zijn geen onroerende zaken)
- Niet-zelfstandige wooneenheden, zoals studenten- en bejaardenwoningen

De PBK wordt in drie verschillende tabellen gepubliceerd:

1. Prijsindex bestaande koopwoningen voor Nederland per maand, kwartaal en jaar.

Deze reeks omvat alle woningtypen en alle regio’s.

2. Prijsindex bestaande koopwoningen naar regio per kwartaal en jaar.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de volgende regio’s:
- Nederland
- Vier landsdelen
- Twaalf provinciën
- Vier grote steden

3. Prijsindex bestaande koopwoningen naar woningtype per kwartaal en jaar.

Dit wordt gedaan voor de onderstaande woningtypen:
- Alle woningen
- Eengezinswoningen (alle woningtypes exclusief appartementen)
- Tussenwoningen
- Hoekwoningen
- Twee-onder-één-kapwoningen
- Vrijstaande woningen
- Appartementen
- Onbekend

In alle tabellen worden ook de indexmutaties t.o.v. de vorige periode en de indexmutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar per categorie gepubliceerd. Daarnaast worden het aantal verkochte woningen, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. Van de verkochte woningen worden ook de ontwikkelingen t.o.v. de vorige periode en de ontwikkelingen t.o.v. van de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar gepubliceerd. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is echter geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Meer informatie hierover staat in het artikel Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is.

Berichtgevers

Het Kadaster

Meer informatie

The Measurement of House Prices: A Review of the Sale Price Appraisal Ratio Method