Prijsindex arbeid

Wat behelst het onderzoek
Doel

Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.

Doelpopulatie

Banen van werknemers die in Nederland werken.

Statistische eenheid

Loonkosten per gewerkt uur.

Aanvang onderzoek

2001.

Frequentie

Per kwartaal. Voor de periode 2001-2006 zijn alleen jaarcijfers beschikbaar.
De uitkomsten hebben betrekking op een voortschrijdende periode van twaalf maanden.

Publicatiestrategie

De eerste uitkomsten worden drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. Een kwartaal later worden deze uitkomsten bijgesteld. Vervolgens worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd als recentere opleidingsgegevens of nieuwe jaarcijfers van Arbeidsrekeningen over de beloning en de gewerkte uren beschikbaar komen. Definitieve uitkomsten over verslagjaar t worden gepubliceerd in de zomer van t+3.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

Registraties.

Waarnemingsmethode

De prijsindex arbeid is gebaseerd op de verschillende gegevensbestanden waarover het CBS beschikt. De basis wordt gevormd door de maandelijkse polisadministratie van het UWV (voor de periode 2001-2006 is in plaats hiervan gebruik gemaakt van het banenbestand uit het Sociaal Statistisch bestand (SSB)). Deze integrale bestanden met gegevens over lonen en arbeidsduur per baan worden aangevuld met gegevens over pensioenpremies e.d., en verrijkt met gegevens over het hoogst behaald opleidingsniveau van de werknemer. Dit levert uitkomsten op over de loonkosten en de arbeidsduur van werknemers. Deze uitkomsten worden vervolgens consistent gemaakt met de Arbeidsrekeningenuitkomsten.

De index wordt berekend door uitkomsten over de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur per wegingscel samen te wegen. Een wegingscel wordt gevormd door de combinatie van geslacht x leeftijdsgroep x opleidingsniveau x bedrijfsklasse x wel/niet cao.

Berichtgevers

De polisadministratie is afkomstig van het UWV. Gegevens over pensioenpremies e.d. worden via de statistiek Indexcijfers van cao-lonen verkregen. De gegevens over het hoogst behaald opleidingsniveau worden ontleend aan het SSB.

Steekproefomvang

De polisadministratie is integraal. Opleidingsgegevens zijn bekend voor iets minder dan de helft van alle werknemers.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens uit de polisadministratie worden op plausibiliteit gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.

Weging

Uitkomsten voor de banen van werknemers met een bekend opleidingsniveau worden gewogen naar uitkomsten voor alle banen. Tevens worden deze uitkomsten herwogen met Arbeidsrekeningenuitkomsten. De structuurvrije prijsindex arbeid is het resultaat van een weging van de loonkostenontwikkeling per wegingscel.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten
Nauwkeurigheid

Doordat bij het samenstellen van de meest-recente uitkomsten gebruik wordt gemaakt van voorlopige opleidingsgegevens en Arbeidsrekeningenuitkomsten, kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde uitkomsten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Bij het samenstellen van de uitkomsten worden de gegevens herwogen met Arbeidsrekeningenuitkomsten, die een volgtijdelijk vergelijkbare reeks vormen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De basisgegevens van de prijsindex arbeid zijn consistent gemaakt met de Arbeidsrekeningenuitkomsten. Bij de Arbeidsrekeningen wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de uitkomsten, zodat dit ook doorwerkt in de uitkomsten van de prijsindex arbeid.