Personen met een werkloosheidsuitkering

Wat behelst het onderzoek

Doel
De statistiek geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering in het kader van de werkloosheidswet (WW).

Doelpopulatie
Personen wonend in Nederland van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die een uitkering ontvangen in het kader van de werkloosheidswet (WW).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek
Voor personen met een WW-uitkering: januari 2007. Voor niet-seizoengecorrigeerde WW-uitkeringen: januari 1998.

Frequentie

Maand.

Publicatiestrategie
De voorlopige cijfers in de vorm van een raming worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). Vijf maanden na de verslagmaand worden nadere voorlopige cijfers gepubliceerd die zijn gecorrigeerd voor drie maanden nagekomen informatie. Een jaar na het verschijnen, worden de data definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek
Registratie. De bestanden worden verrijkt met gegevens uit andere bestanden, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Waarnemingsmethode
Secundaire, integrale waarneming.

Berichtgevers
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang
Niet van toepassing. Het UWV levert een integrale registratie aan.

Controle- en correctiemethoden
Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. De ontwikkeling van het aantal personen met een werkloosheidsuitkering wordt getoetst aan andere beschikbare informatie, zoals gegevens over de conjunctuur.

Weging
De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid
Aangezien de volledige populatie wordt waargenomen uit de uitkeringsregistraties van het UWV is de kwaliteit goed tot zeer goed. Bij variabelen die in de registratie zijn opgenomen maar niet van belang zijn voor het vaststellen van het recht en de hoogte van de uitkering, kan de kwaliteit in een aantal gevallen wat minder zijn.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid
De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.

Beschrijving kwaliteitsstrategie
Na ontvangst van de bestanden met informatie over de werkloosheidsuitkeringen, worden zij onderworpen aan een keur van technische en inhoudelijke controles en correcties. Vervolgens wordt de geschoonde informatie verwerkt voor vergelijking met eerdere opgaven en voor het vaststellen van de juiste actuele informatie.
Om de gegevens voor een bepaalde maand (t) vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de drie daaropvolgende maanden (t+1, t+2 en t+3). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+4 en later) nog beschikbaar komt wordt niet meer meegenomen.