Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wat behelst het onderzoek

Doel

De statistiek geeft inzicht in het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). 

Doelpopulatie

Personen van 15 tot  65 jaar, wonend in Nederland, die een uitkering ontvangen in het kader van WAO, WIA (IVA of WGA), WAZ, Wajong en Wet Wajong.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Januari 1998.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers hebben een voorlopig karakter en worden twee kwartalen na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek en methode van onderzoek

Registratie. De bestanden worden verrijkt met gegevens uit andere bestanden, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Waarnemingsmethode

Elektronische opgave.

Berichtgevers

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. De ontwikkeling van het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt getoetst aan andere beschikbare informatie, zoals gegevens over de conjunctuur.

Weging

De gegevens hebben een integraal karakter en zijn daarom niet opgehoogd of gewogen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De cijfers zijn alle afkomstig uit registers, die afzonderlijk van goede tot zeer goede kwaliteit zijn.  Door koppeling kunnen inconsistenties ontstaan. Door een hiërarchie van beslisregels worden de gegevens vervolgens (zo veel mogelijk) consistent gemaakt.Bij variabelen die in de registratie zijn opgenomen en die niet van belang zijn voor het vaststellen van (de hoogte van) de uitkering is de kwaliteit in een aantal gevallen wat minder.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn goed vergelijkbaar. Trendbreuken als gevolg van veranderingen in de wetgeving worden verklaard.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Na ontvangst van de bestanden met informatie over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, worden zij onderworpen aan een keur van technische en inhoudelijke controles en correcties. Vervolgens wordt de geschoonde informatie verwerkt voor vergelijking met eerdere opgaven en voor het vaststellen van de juiste actuele informatie.

Om de gegevens voor een bepaalde maand (t) vast te stellen wordt gebruik gemaakt van de informatie behorend bij de verslagmaand (t) en van de twee daaropvolgende maanden (t+1 en t+2). Informatie over de verslagmaand die daarna (t+3 en later) nog beschikbaar komt wordt niet meer meegenomen.