Personele vermogensoverdrachten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van de statistiek Personele vermogensoverdrachten is een beeld geven van de nalatenschappen van de overledenen onder de bevolking van Nederland en de verkrijgingen door erfgenamen.

Doelpopulatie

Overledenen en erfgenamen (verkrijgers) van het onderzoeksjaar.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het betreft een statistiek waarvoor per 2005 de eerste gegevens beschikbaar zijn.
Gegevens over personele vermogensoverdrachten werden door het CBS eerder samengesteld. Na publicatie van gegevens over 1981 en 1982 werd deze statistiek in verband met de gewijzigde beschikbaarheid van de brongegevens en bezuinigingen in 1986 gestaakt.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Vanaf 2010 heeft de statistiek een regulair karakter. In verband met de beschikbaarheid van de brongegevens worden twee jaar na afloop van het onderzoeksjaar voorlopige cijfers gepubliceerd. Een jaar later worden deze voorlopige cijfers vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

De populatie van de statistiek Personele vermogensoverdrachten wordt gevormd door de overledenen in de Nederlandse bevolking in een bepaald jaar. Alleen personen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente worden meegenomen.

Waarnemingsmethode

Registraties.

Berichtgevers

Ministerie van Financiën (gegevens uit de belastingadministratie).

Brongegevens

Voor de statistiek Personele vermogensoverdrachten wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens uit de aangifte successie van de belastingdienst.  Deze gegevens zijn beschikbaar voor ongeveer de helft van de overledenen. Voor de nalatenschappen waarvoor geen aangifte successie beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van de gegevens over vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting. Deze worden aangevuld met de aangiftegegevens van de eigen woning en de dividendbelasting.

Voor de personen die geen belastbaar inkomen in box 3 hebben en personen die geen aangifte inkomstenbelasting doen, wordt het financieel vermogen bepaald op basis van de rente- en dividendgegevens die de financiële instellingen vertrekken aan de belastingdienst. Het vermogen in de vorm van onroerend goed wordt voor deze groep berekend uit de WOZ-gegevens. De gegevens over overledenen zijn afkomstig uit de sterfte-tabellen van het CBS.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Een beperkt deel van de bank- en spaarrekeningen alsmede kleinere schulden in de vorm van consumptief krediet en dergelijke kan niet worden waargenomen uit de huidige registraties. Deze vermogensonderdelen zijn daarom niet meegenomen voor de nalatenschappen waarvoor geen aangifte successie beschikbaar is en die niet waargenomen kunnen worden uit de aangiftegegevens van de inkomstenbelasting.

Voor meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar Procesbeschrijving statistiek personele vermogensoverdrachten.