Personeelsindicator

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Personeelsindicator geeft aan in hoeverre de stemming onder de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven positief dan wel negatief is op het gebied van de personeelssterkte.

Doelpopulatie

Totaal bedrijfsleven met uitzondering van financiële bedrijven en nutsbedrijven.

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

Januari 2012

Frequentie

Per maand uitgezonderd de aggregaten (per kwartaal):
• Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven)
• A Landbouw, bosbouw en visserij
• B Delfstoffenwinning
• C Industrie, H-S diensten en 45+47
• C Industrie
• F Bouwnijverheid
• G Handel
• 45 Autohandel en –reparatie
• 46 Groothandel en handelsbemiddeling
• 47 Detailhandel (niet in auto’s)

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden gepubliceerd via de CBS-website in een StatLinetabel.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De informatie die wordt gebruikt voor de Personeelsindicator is afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Per bedrijfstak worden de saldi van de ontwikkeling en verwachting van de personeelssterkte gecorrigeerd voor seizoeneffecten. Na correctie worden de saldi gemiddeld, om zo de Personeelsindicator voor een bedrijfstak te berekenen. De Personeelsindicatoren van de bedrijfstakken wordt gewogen gemiddeld om de Personeelsindicator voor Nederland als geheel te berekenen.

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor de Personeelsindicator; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) vormen de basis.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek: het CBS verstuurt ongeveer 7500 enquêtes. Daarnaast wordt voor de gegevens over de bouwsector gebruik gemaakt van enkele honderden enquêtes die door het EIB worden afgenomen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat).

Weging

De uitkomsten worden gewogen met het aantal werkzame personen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Voor de uitkomsten zijn marges beschikbaar met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De methode bij de statistische verwerking van de gegevens binnen de bronstatistiek is erop gericht om de volgtijdelijke en onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt bij de bronstatistiek gecontroleerd op volledigheid, interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.