Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS), deelmodule Jongeren

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht krijgen in de leefsituatie van 12- tot en met 29-jarigen. Het gaat om onderwerpen als uit huis gaan, opvoedingsklimaat thuis, problemen met ouders, schoolbeleving, drugsgebruik en seksualiteit.

Doelpopulatie

Personen van 12 tot en met 29 jaar in particuliere huishoudens in Nederland.

Statische eenheid

Persoon.

Frequentie

Doorlopend.

Verslagperiode

1997, 2001, 2003.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Personensteekproef.

Waarnemingsmethode

Directe computerinvoer door enquêteur/enquêtrice bij persoonlijk bezoek en een deel directe computerinvoer (zelfrapportage) door respondent.

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

Ongeveer 4.000.

Weging

Voor de module Jongeren wordt een afzonderlijke weging uitgevoerd waarbij naar de overeenkomstige populatieverdelingen van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat e.d., maar ook naar de verdelingen van de samenstelling van het huishouden en de voornaamste dagelijkse bezigheid en opleidingsniveau zoals die voortkomen uit de basisvragenlijst, wordt gewogen. Door deze extra informatie uit de massa van de basisvragenlijst mee te nemen in de weging (ook wel consistente weging genoemd) wordt bij die inhoudelijke modulaire kenmerken die relatief sterk samenhangen met de gebruikte hulpvariabele een aanzienlijke variantiereductie bewerkstelligd, hetgeen een meer nauwkeurige schatting oplevert.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen percentages gepresenteerd. De marges zijn dan te groot om nog van voldoende betrouwbare geschatte percentages te kunnen spreken.