Penitentiaire inrichtingen, personeel

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Een beschrijving te geven van de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen per functiecategorie en geslacht.

Doelpopulatie

Al het in het gevangeniswezen werkzame personeel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij de overheid.

Statistische eenheid

Personen werkzaam in penitentiaire inrichtingen

Aanvang onderzoek

1994

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

In juni van een jaar worden de definitieve cijfers over het voorgaande jaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

De gegevens zijn gebaseerd op het personeelsbestand op 30 september van het verslagjaar. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.

Soort onderzoek

Registratie

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse elektronische datalevering uit de registratie van Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Berichtgever

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden vergeleken met gegevens van eerdere jaren.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Om een aantal redenen is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de aantallen. Van 1994 tot 2004 komen dubbeltellingen voor omdat sommige personeelsleden hun functie bij meer dan één inrichting vervullen en de personeelsomvang per inrichting is waargenomen. Vanaf 2005 is er bijna geen sprake meer van deze dubbeltellingen omdat de waarneming veelal per cluster (inrichtingen) geschiedt. In 2003 zijn veel inrichtingen gefuseerd tot grotere clusters. Bijna elke cluster is zowel gevangenis als huis van bewaring. Hierdoor zijn er vanaf 2003 geen gegevens meer beschikbaar per type inrichting. Vanaf 1998 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de bijzondere inrichtingen. Vanaf 1997 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de overige diensten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Het onderzoek is over de gehele periode vanaf 1994 op dezelfde wijze uitgevoerd. Vanaf 2003 zijn er geen gegevens meer beschikbaar per type inrichting.